Суддя-спікер Зубар Н.Б. прочитала лекцію з правової тематики у Вознесенському коледжі Миколаївського національного аграрного університету

06 грудня 2017 року на запрошення викладачів Вознесенського коледжу Миколаївського національного аграрного університету Гарбузенко Л.О. та Ставицької І.О. на відділенні права та землеустрою суддя-спікер Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області Зубар Н.Б. прочитала лекцію студентам ІІ та ІІІ курсів спеціальності «Право» на тему «Адміністративна відповідальність неповнолітніх».

Такий захід у зазначеному закладі проводився задля формування у студентів практичних навичок роботи у сфері юриспруденції.

Зокрема, студенти були проінформовані про: вік, з якого настає адміністративна відповідальність; відповідальність неповнолітніх; заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх.

Підставою адміністративної відповідальності є адмініс­тративне правопорушення (проступок). До винних у вчи­ненні правопорушення застосовуються адміністративні стягнення, передбачені ст. 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП України). Поря­док притягнення до адміністративної відповідальності спро­щений, що створює умови для його оперативного і еко­номічного використання. Слід звернути увагу на те, що між правопорушником і органом (посадовою особою), який нак­ладає стягнення, відсутні службові відносини, що характер­но для дисциплінарної відповідальності. Адміністративна відповідальність урегульована нормами адміністративного права, в яких наводиться повний перелік адміністративних проступків, адміністративних стягнень і органів, уповнова­жених застосовувати їх. Суб’єктами адміністративних пра­вопорушень є фізичні особи — громадяни і посадові особи. Серед суб’єктів адміністративних правопорушень вирізня­ються так звані спеціальні суб’єкти, тобто ті, які мають певні особливості щодо вчинення окремих адміністративних пра­вопорушень або не несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах. До них належать, зокрема, непов­нолітні.

Згідно з ст. 13 КУпАП України до осіб віком 16-18 років, які вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються відповідні заходи впливу. Адміністративна відповідальність неповнолітнього може настати тільки тоді, коли 16 років йому виповнилось саме до моменту вчинення протиправного діян­ня, а не до вирішення питання про притягнення його до адміністративної відповідальності.

До неповнолітніх віком 16-18 років, які скоїли адміністративні проступки, можуть бути застосовані захо­ди, передбачені Ст. 24-1 КУпАП, а саме:

— зобов’язання публічно або в іншій формі вибачитись перед потерпілим;

— попередження;

— догана або сувора догана;

— передання неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, або під нагляд педагогічному чи трудовому колективу за їх згодою, а також окремим грома­дянам на їх прохання.

Найменш суворим заходом є зобов’язання публічно або в іншій формі вибачитись перед потерпілим. Цей захід орган адміністративної юрисдикції застосовує тоді, коли вій дійшов висновку, що неповнолітній визнав неправомірність своєї поведінки, суспільну шкоду скоєного діяння і покаяв­ся в ньому. Питання про форму публічного вибачення вирішує орган адміністративної юрисдикції з урахуванням усіх обставин справи і побажань потерпілого.

Попередження — суворіший захід виховного впливу, що полягає в усному оголошенні органом адміністративної юрисдикції офіційного від імені держави осудження непов­нолітнього правопорушника і його поведінки, яка вияви­лась у скоєнні адміністративного проступку.

Догана або сувора догана є заходами, які застосовуються До неповнолітніх правопорушників у разі систематичного невиконання ними встановлених правил поведінки і скоєння правопорушень, що свідчать про формування антисуспільної установки. Догана або сувора догана є Жорсткішими заходами, ніж попередження неповнолітнього.

Передання неповнолітнього під нагляд батькам або осо­бам, що їх замінюють, складається з накладення на вказа­них осіб органом адміністративної юрисдикції зобов’язан­ня з посилення виховного впливу на неповнолітнього правопорушника: здійснення культурно-виховних заходів; роз’яснювальної роботи; систематичного контролю поведінки неповнолітнього та ін. Під особами, що заміню­ють батьків, розуміються усиновителі, опікуни і піклу­вальники.

Передання неповнолітнього правопорушника під наг­ляд педагогічному або трудовому колективу означає накла­дення органом адміністративної юрисдикції на відповідний колектив з його (колективу) згоди зобов’язання здійснюва­ти на неповнолітнього виховний вплив і контролювати йо­го поведінку. По суті, це довіра педагогічному або трудово­му колективу неповнолітнього, якого вони знають за спільною роботою або навчанням і за поведінку якого бе­руть на себе зобов’язання. Таким колективом може бути, наприклад, педагогічний колектив школи, де навчається неповнолітній, або трудовий колектив підприємства, де він працює. При цьому орган адміністративної юрисдикції, який розглядає справу про правопорушення неповнолітнь­ого, повинен бути впевнений у можливостях позитивного впливу такого колективу на неповнолітнього правопорушника, що передається під нагляд колективу.

Передання неповнолітнього правопорушника під наг­ляд окремим громадянам складається з покладення на них обов’язків з виховання піднаглядного і контролю за його поведінкою. Цей захід накладається тільки за згодою гро­мадян, яким передається неповнолітній і які добре зареко­мендували себе на педагогічній роботі або в іншій сфері суспільно корисної діяльності.

Кодексом про адміністративні правопорушення встанов­лено, що до адміністративної відповідальності притягаються особи, яким на момент скоєння правопорушення виповнилось 16 років. Справи про такі правопорушення уповнова­жені розглядати районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди.

Окремо було роз’яснено те, що скоєння адміністративного прос­тупку неповнолітнім є обставиною, що пом’якшує відповідальність (ст. 34 КУпАП України). Пояснюється це тим, що неповнолітні загалом не мають стійкої психіки, достатнього життєвого досвіду, не завжди усвідомлюють шкоду від заподіяного, легко піддаються виливу інших осіб, особливо старших за віком, що часто стають організа­торами або підбурювачами правопорушень; враховується також, що неповнолітні легко піддаються виховному впливу і можуть виправитись без застосування до них жорстких заходів адміністративного стягнення.

На завершення доповіді звернута увага на необхідність посилення загальновиховного впливу та постійного контролю за дозвіллям дітей, створення гармонійних умов для фізичного й інтелектуального розвитку тощо, що в свою чергу має призвести до усунення причин негативної поведінки підлітків.

Прес-секретар Вознесенського міськрайонного суду

http://vs.mk.court.gov.ua/sud1407/pres-centr/news/404047/

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*