Не пропусти

Проект Плану соціально-економічного розвитку Бузької ОТГ на 2017-2020 роки

Україна

Бузька об’єднана територіальна громада Вознесенського району Миколаївської області

Затверджено:

Проект

ПЛАН

соціально-економічного розвитку

Бузької об’єднаної територіальної громади

на 2017-2020 роки

ЗМІСТ

1. Вступ.

2. Соціально-економічна характеристика Бузької об’єднаної територіальної громади.

2.1. Загальна характеристика.

2.2. Демографічна ситуація.

2.3. Стан розвитку інфраструктури.

2.3.1. Транспортна інфраструктура.

2.3.2. Енергопостачання та комунальні послуги.

2.3.3. Засоби масової інформації.

2.3.4. Екологія.

2.3.5. Освіта.

2.3.6. Культура.

2.3.7. Соціальне забезпечення.

2.3.8. Споживчий ринок.

2.3.9. Економіка.

2.3.10. Охорона здоров’я

2.4. SWOT – аналіз.

2.4.1 Порівняльні переваги, виклики і ризики Бузької громади.

3. Цілі та пріоритети розвитку Бузької ОТГ.

3.1. Основні цілі розвитку громади.

3.2. Пріоритетні напрямки розвитку громади на 2017-2020 роки.

4. Завдання та механізми реалізації плану соціально – економічного розвитку Бузької ОТГ.

4.1. Завдання реалізації плану соціально-економічного розвитку Бузької ОТГ.

4.2. Шляхи розв’язання головних проблем розвитку економіки, соціальної сфери та досягнення поставлених цілей і завдань.

4.3 План соціально-економічного розвитку громади на 2017-2020 роки.

5. Фінансове забезпечення реалізації плану соціально – економічного розвитку Бузької ОТГ.

6. Моніторинг та оцінка ефективності реалізації плану соціально – економічного розвитку Бузької ОТГ.

Додатки:

— Додаток №1 Орієнтований перелік показників соціально економічного розвитку Бузької ОТГ

— Додаток №2 Паспорт Бузької ОТГ

— Додаток №3 «Перелік проектів/програм розвитку місцевого самоврядування та першочергових завдань в 2017 році, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад»

1. Вступ

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», рішень Бузької сільської ради та Таборівської сільської ради утворена Бузька об’єднана територіальна громада (ОТГ) з центром у селі Бузьке.

Відповідно до Методики формування спроможних територіальних громад,територіальна громада повинна забезпечити виконання політичної, економічної, соціально — культурної та екологічної функцій. Для закріплення позитивних тенденцій та вирішення проблемних питань економічного і соціального розвитку територіальної громади, координації роботи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, комунальних підприємств необхідно розробити чіткий план дій – План економічного і соціального розвитку Бузької об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки рік (далі – План).

Законодавчим підґрунтям розроблення Плану є:

— Конституція України;

— Закон України “Про засади державної регіональної політики”;

— Закон України “Про стимулювання розвитку регіонів”;

— Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

— Закон України «Про транскордонне співробітництво»;

— Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

— Закон України «Про державні цільові програми»;

— Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

— Закон України «Про Генеральну схему планування території України»

— Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів державного бюджету;

— Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 902 « Про національний план дій з відновлюваної енергетики до 2020 року»;

— та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

— Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року;

— Стратегія розвитку Миколаївської області на період до 2020 року;

— Методичних рекомендацій, щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально економічного розвитку обєдненої територіальної громади затверджених Міністерством регіонального розвитку будівництва та житлово комунального господарства України від 30 березня 2016 року № 75.

План економічного і соціального розвитку населених пунктів Бузької об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки базується на «Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року» та враховує її головні цілі та завдання.

Головною метою Плану є створення умов для економічного зростання та удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного функціонування транспортної та комунальної інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів, та внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності громади, доступності широкого спектру соціальних послуг та зростання добробуту населення.

План ґрунтується на аналізі розвитку сільської економіки, поточної економічної ситуації, актуальних проблем соціально — економічного розвитку, пріоритетів, а також припущеннях, що враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і ризиків, та визначає оперативні цілі і заходи економічної та соціальної політики сільської влади, критерії ефективності її реалізації на основі прогнозних показників економічного і соціального розвитку на 2017-2020 роки.

Відповідно до оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку ОТГ та наявних проблем, у Плані визначено цілі та завдання соціальної та економічної політики на 2017-2020 роки та передбачено комплекс взаємопов’язаних заходів із зазначенням джерел їх фінансування.

Основною метою Плану є загальне підвищення суспільного добробуту населення.

План є основою для формування та раціонального використання фінансових ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань соціально-економічного розвитку Бузької ОТГ на 2017-2020 роки.

Відповідальні за виконання заходів Плану – виконавчий комітет Бузької сільської ради, постійні комісії, відділи та структурні підрозділи ОТГ в межах компетенції та повноважень.

За кожним напрямом сформульовані проблемні питання, ризики та критерії ефективності. Прогнозні, кількісні та якісні критерії ефективності будуть досягнуті лише при виконанні намічених завдань та заходів.

Реалізацію заходів Плану буде забезпечено за наявності фінансування з державного, обласного та сільського бюджетів, коштів підприємств, міжнародних фінансових організацій та інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України.

У процесі виконання План може уточнюватися. Зміни і доповнення до Плану затверджуватимуться рішеннями сесій сільської ради.

2. Соціально-економічна характеристика Бузької об’єднаної територіальної громади

2.1. Загальна характеристика

Територія Бузької об’єднаної територіальної громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Вознесенського району Миколаївської області.

Адміністративний центр громади знаходиться в селі Бузьке, який розташований на відстані 102 км. від обласного центру — міста Миколаїв.

Територія Бузької громади громади складає 7,304 кв.км., що становить 0,5 % від території Вознесенського району.

До складу Бузької громади входить 2 населених пункти з наступною віддаленістю та площею:

Таблиця 1

№ Назва населеного пункту Площа Відстань до центру ОТГ (кілометри доріг)

1. Адміністративний центр ОТГ – с.Бузьке 3,772 кв.км. Х

2. с. Таборівка 3,532 кв.км. 20,0

2.2. Демографічна ситуація

Сучасна демографічна ситуація в Бузькій об’єднаній територіальній громаді, як і в цілому в районі, склалася під впливом історичного розвитку території, природного та механічного руху населення.

В загальній структурі населення громади відноситься до сільського і складає 3,902 тис. чол.

Статевий та віковий склад населення відображає загальні демографічні тенденції як області, так і країни в цілому. Кількість жіночого населення на 5,0% перевищує чоловіче. Економічно активне населення у віці 18-59 років складає близько 55,4% від загальної кількості населення, населення пенсійного віку – понад 20%.

Таблиця 2

№ Назва населеного пункту Назва сільської ради, якій підпорядковувався населений пункт до об‘єднання Кількість населення

1. Адміністративний центр ОТГ – Бузька сільська рада Бузька сільська рада 2022

2. Село Таборівка Таборівська сільська рада 1858

На території громади, як і в цілому в області на сьогодні гостро стоїть проблема раціонального використання робочої сили, її правильний розподіл між галузями господарства, ліквідація безробіття, тощо. На сьогодні дуже актуальною є необхідність постійного підвищення якості робочої сили. Високий освітній рівень та загальна культура, глибока професійна підготовка, творче ставлення до праці стає обов’язковою умовою високопродуктивної праці. Зростає кількість працюючих з вищою освітою, причому найвищий освітній рівень мають штатні працівники державного управління та фінансової діяльності. В той же час найнижчий освітній рівень мають штатні працівники сільського, лісового господарства та мисливства. За даними Вознесенського районного центру зайнятості станом на 01.01.2017 року на обліку перебуває 59 безробітних.

2.3. Стан розвитку інфраструктури

2.3.1. Транспортна інфраструктура

Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей як у внутрішніх, так і в зовнішніх зв’язках громади.

У цілому по громаді мережа доріг загального користування забезпечує транспортне сполучення між населеними пунктами. Населені пункти забезпечені під’їздами з твердим покриттям. Транспортне сполучення

забезпечує доступність до районних та обласних центрів.

Загальна протяжність автомобільних доріг місцевого значення загального користування, що знаходяться на території Бузької ОТГ становить 30,454 км. в т.ч.:

— за даними філії «Вознесенського райавтодору» 11,6 км. загальною площею 81200 м.кв..

— на балансі сільської ради 18,854 км., із них:

17,219км асфальтобетонне покриття;

0,320 км. – бетонне покриття;

1,315 км.-бруківка.

Крім того, ціла мережа інших доріг в населених пунктах та між ними, більшість з яких цілком чи частково з твердим покриттям.

Одним з найважливіших питань об’єднаної громади є стан дорожнього покриття, який як в межах населених пунктів, так і поза ними, знаходиться в незадовільному стані. Мережа автомобільних доріг потребує капітального ремонту, а подекуди і повної заміни дорожнього покриття. Щороку проводиться ямковий ремонт доріг, але ці заходи не можуть в повній мірі вирішити проблему.

2.3.2. Енергопостачання та комунальні послуги

Систему енергопостачання в Бузькій ОТГ представляє ПАТ «Миколаївобленерго» — компанія, що здійснює передачу та постачання електроенергії електромережами споживачам Миколаївської області в т.ч. і Бузької ОТГ.

Систему газопостачання в Бузькій ОТГ представляє ПАТ « Миколаївгаз» — компанія, що здійснює передачу та постачання природного газу споживачам Миколаївської області в т.ч. і Бузької ОТГ

Систему водопостачання в Бузькій ОТГ в селі Таборівка представляє КП «Таборівське КГ». Підприємство обслуговує 527 абонентів. Протяжність трубопроводу становить 10 306 метрів. Тарифи на послуги затверджуються рішенням сесії Бузької сільської ради.

На території Бузької ОТГ наявний полігон твердих побутових відходів, що знаходиться за селом Таборівка знаходиться у власності міста Вознесенськ, Вознесенського району , Миколаївської області.

Послуги Інтернету надають:

— ПАТ «Укртелеком» (сполучення ADSL). Охоплення території – за наявності підключення до телефонної лінії.

— «СІСТЕК». Охоплення території – с. Таборівка та с. Бузьке – 95%

Інші комунальні послуги в громаді надають:

— КП «Таборівське КГ» — вивезення та захоронення твердих побутових відходів в селі Таборівка,кількість абонентів 227;

— КП «Бузьке» — вивезення та захоронення твердих побутових відходів в селі Бузьке, кількість абонентів 423.

2.3.3. Засоби масової інформації.

Редакційно – видавничий комплекс «Вісті Вознесенщини» є основним друкованим представником засобів масової інформації Бузької ОТГ.

Інші засоби через які може здійснюватися донесення інформації в ОТГ:

— Газета «День за Днем»;

Інтернет – спільноти: — http://voznesensk.mk.gov.ua – Вознесенська РДА та Вознесенська районна рада — http://buzkagromada.gov.ua – Бузька сільська рада ОТГ.

2.3.4. Екологія.

Природні ресурси.

Об’єднана громада багата на пісковики, ліси, які використовуються для виробництва будівельних матеріалів, родючі чорноземи, водні ресурси.

Клімат.

Об’єднана територіальна громада розташована в зоні ризикованого сухостепового землеробства.

Основна кількість опадів (65-70%) випадає в теплий період року у вигляді злив, іноді з градом, при цьому добова кількість опадів може досягати 60-70 мм. Сума опадів за рік становить 380-500 мм.

У цілому клімат — континентальний, дуже теплий посушливий. Середня річна температура повітря плюс 8-10°С, середня температура липня -плюс 21,2-22,90С, січня — мінус 3,2-5°С, абсолютний максимум — плюс 38-39°С, а абсолютний мінімум мінус 29-33°С.

Відносна вологість повітря в середньому за рік становить 60-70%, а в літні місяці — 40-60%, часто в денні години — менше 30%, а в суховійні дні -10-20%, число яких становить 11-17, а в серпні можуть повторюватися через день. Великої шкоди землеробству в зоні завдають повітряні та ґрунтові посухи, які часто поєднуються з пиловими бурями. Гідротермічний

коефіцієнт не перевищує 0,8-0,9, що свідчить про посушливість клімату. Бездощові періоди можуть тривати 2,5-3 місяці. Тобто сталі врожаї сільськогосподарських культур в цій зоні можна одержувати лише на зрошуваних землях.

Головним фактором клімату є сонячна радіація, який впливає на розвиток сільськогосподарських культур, а отже, на їх урожай.

Внутрішні води.

Внутрішні води представлені річками Південний Буг та Мертвовод. У живленні річки найбільша роль дощових вод, меншу частку становлять снігові та підземні води. Наявні озера,ставки та Таборівське водосховище.

Рослинний покрив.

Території громади притаманні ділянки з лучною рослинністю у низовинах, а височини зайняті лісами, де переважають змішані ліси.Також в низовинах наявні площі хвойних лісів. Зустрічаються в них часто дуб, граб, хвойні – сосна та ялина, які можуть утворювати масиви. Також зустрічаються ясен, явір, клен польовий. Є також липа, берест, осика, береза, черемха, черешня, горобина. У підліску представлені глід, терен, шипшина, кизил.

2.3.5. Освіта.

Одним з пріоритетів Бузької ОТГ є забезпечення конституційних гарантій доступності та рівності прав громадян на отримання якісної освіти, підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою, оновлення та удосконалення змісту, форми і методів організації навчально — виховного процесу в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, сприяння інноваційному розвитку освітнього середовища, збереження та вдосконалення мережі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до потреб територіальної громади, забезпечення належного рівня їх поточного утримання та функціонування, сприяння збереженню здоров’я дітей, забезпечення всіх раціональним, якісним та безпечним харчуванням, впровадження нових технологій з розвитку освіти.

Доступність до якісної освіти починається саме з дошкільної, оскільки вона є базисом системного розвитку дитини, фундаментом творення якісно нового освітнього процесу. На сьогодні в об’єднаній Бузькій громаді функціонує 2 дошкільних навчальних заклади., де виховуються і навчаються діти різного віку та створені сприятливі умови для спілкування молодших дітей зі старшими. Дошкільний навчальні заклади «Ромашка» та Бузький ДНЗ мають статус садочків, де навчаються та виховуються діти від 3 до 6 років.

Реалізовуючи Закон України «Про дошкільну освіту», виконавчий комітет Бузької об’єднанної територіальної громади спрямовує зусилля на більше охоплення дітей дошкільною освітою, особливо 5-річного віку.

Йдеться про підготовку дітей до систематичного навчання в школі та надання їм рівних з іншими однолітками стартових умов.

Таблиця 3

№ Назва дошкільного навчального закладу Місце розташування Кількість груп Кількість дітей Виховательський склад

1 Бузький ДНЗ с. Бузьке 3 65 5

2 Таборівський ДНЗ «Ромашка» С. Таборівка 2 40 4

Загальна середня освіта в Бузькій об’єднаній територіальній громаді представлена 2 загальноосвітніми закладами. В школах навчається 327 дітей. Загалом охоплення шкільною освітою в громаді складає 100%. Діти забезпечені автобусним підвезенням.

Таблиця 4

№ Назва навчального закладу Місце розташування Кількість учнів станом на 2017 рік Прогноз учнів на 2017-2018 рр. Педагогічний склад

1 БУЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ с. Бузьке 153 148 20

2 ТАБОРІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ с. Таборівка 174 187 18

Незважаючи на докладенні зусилля в реформуванні освітньої галузі в Бузькій ОТГ, все ще залишається багато проблем, які потребують нагального вирішення. Насамперед це низька заробітня плата та соціальна захищеність педагогічного та виховательського складу, що негативно відображається на якості освіти та не дозволяє підтримувати в належному рівні їх кваліфікацію. Також нагальною проблемою є забезпеченість вчителів і учнів новими підручниками та наповнюваність шкільних бібліотек книгами та підручниками, які б відповідали навчальним планам. Великою проблемою є технічне оснащення комп’ютерних класів та доступність мешканців до мережі «internet» в цілому.

Дуже гостро стоїть проблема стану приміщень навчальних закладів та їх енергоефективність. Серед навчальних закладів є такі, які потребують термінового ремонту. Енергоефективність є загальною проблемою навчальних закладів громади. Заміна вікон на енергозберігаючі, загальне утеплення фасаду будівель є одним із пріоритетних завдань в освітній галузі.

2.3.6. Культура.

Культурно-освітню роботу в Бузькій об’єднаній територіальній громаді здійснюють 2 клубних установи, 2 бібліотечних заклади.

Робота закладів культури спрямована на збереження і розвиток української національної культури, активізації діяльності закладів культури, шляхів збереження існуючої мережі і посилення їх ролі в розгортанні процесів національно — культурного відродження, поліпшення матеріально-технічної бази. Проводяться свята, фестивалі, конкурси, інші культурно-мистецькі заходи, пов’язані з відзначенням календарних та пам’ятних дат в Україні, а також обласні культурно — мистецькі свята, що є історичним надбанням не лише Бузької громади, а й України в цілому.

Таблиця 5

№ Назва населеного пункту Назва закладу або вид приміщення, наявність опалення Кількість осіб на яку розраховано Мультимедійне обладнання Плата за використання для мешканців громади

1 с. Бузьке Сільський будинок культури (газове опалення) 250 наявне безкоштовно

2 с.Таборівка Сільський будинок культури (опалення відсутнє) 300 відсутнє безкоштовно

Основною проблемою культурно-освітнього спрямування в громаді є відсутність мультимедійного сучасного обладнання.Також гострою проблемою є опалення закладів культури. Як видно із вищенаведеної таблиці в Таборівському будинку культури відсутня система опалення, що практично робить неможливим його використання у зимовий період.

Проблема наповнюваності бібліотечних установ новими зразками художньої, спеціалізованої та іншої літератури, яка б була цікава для молоді і могла відродити у неї культуру читання також потребує вирішення.Оснащення бібліотек комп’ютерною технікою та доступом до мережі «internet» дасть можливість створення електронних бібліотек. Матеріальне оснащення закладів культури громади (музичні інструменти, сценічні костюми та ін.) також потребують заміни. Практично всі приміщення закладів культури громади потребують ремонту та утеплення.

2.3.7. Соціальне забезпечення.

Соціальне забезпечення — одна з головних функцій держави, яка здійснюється завжди і за будь-яких умов на користь непрацездатних і хворих людей, пенсіонерів, безробітних, малозабезпечених. За останні роки, незважаючи на зусилля влади щодо поліпшення соціально-економічної ситуації та підвищення матеріального рівня життя населення, збільшується кількість громадян, які потребують соціального захисту. Соціальний захист пенсіонерів та інвалідів з боку держави полягає у наданні грошової допомоги, засобів пересування, протезування, у встановленні опіки або стороннього догляду.

На сьогоднішній день соціальну інфраструктуру Бузької ОТГ представляють:

— Управління соціального захисту населення Вознесенської РДА;

— Вознесенський районний центр зайнятості;

— Вознесенське об’єднане управління пенсійного фонду України в Миколаївській області;

— Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вознесенського району;

— Вознесенський районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді.

2.3.8. Споживчий ринок.

Споживчий ринок в громаді характеризується достатнім рівнем товарного насичення, стабільним балансом попиту та пропозицій. Політика ціноутворення спрямована на забезпечення доступності широкого кола населення до товарів і послуг першої необхідності, недопущення необґрунтованого зростання цін.

В рамках реформи публічних закупівель у Бузькій ОТГ запроваджена система електронних закупівель « Prozorro », яка, на відміну від попередньої схеми державних торгів, є автономною та покликана зробити відкритими та прозорими закупівлі за бюджетні кошти, тим самим виключивши корупційну складову.

2.3.9. Економіка.

На території сільської ради станом на 01.01.2017 року зареєстровано 15 суб’єктів підприємницької діяльності та 32 обноосібника.

Найбільшими сільськогосподарськими виробниками є ТОВ «СГВП Болгарка», ПСП «Сонячне», ПрАТ «Вознесенськ облплемсервіс»,ВАТ «Зелений Гай».

Крім того на території села Бузьке розташовані кар’єри по видобутку піску:ТОВ «Технологічна група»,ПрАТ «Микитівський гранітний кар’єр», ТОВ «Ольвія».

На території сільської ради (за межами села Таборівка) діє генеруюча електростанція на сонячних батареях потужністю 29,307 МВт. ТОВ «Нептун Солар»(виробництво та постачання електроенергії – 60,5% в загально районних показниках). Електростанція складається з фото енергетичних модулів на базі мультикристалічного кремнію та 29 інверторних станцій.

У 2016 році розпочав свою роботу по прийманню та очищенню зерна термінал «Нібулон»,що займає площу 12 га.

На території сільської ради діє атозаправочна станція.

2.3.10. Охорона здоров’я.

Здоров’я є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожної людини, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку. Тому завданням реалізації плану є підвищення ефективності та якості роботи в галузі охорони здоров’я, формування системи надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг на засадах сімейної медицини. Забезпечення прав громадян на охорону здоров’я.

В рамках секторальної децентралізації формується нова система охорони здоров’я, яка передбачає: зміну системи управління; надання якісних та доступних медичних послуг; удосконалення системи кадрового забезпечення; інформатизацію галузі; забезпечення ефективної фармацевтичної політики; належний науковий супровід та випереджувальне інформаційно-комунікаційне забезпечення. Охорона здоров’я на території Бузької ОТГ представлена системою Первинної медико-санітарної допомоги.

ЦРЛ розташована в м.Вознесенськ та обслуговує населення всього Вознесенського району. Одним із пріоритетних напрямків є наближення та покращення якості медичної допомоги сільському населенню шляхом реорганізації та удосконалення надання первинної медичної допомоги через модернізацію та оптимізацію мережі . Центр первинної медико-санітарної допомоги надає медичну допомогу мешканцям сільської місцевості.

Система первинної медичної допомоги складається з 2 амбулаторій загальної практики та відділення сімейної медицини.

Таблиця 6

Динаміка приросту населення громади за два останні роки.

№ з.п. Критерій 2015 рік 2016 рік

1 Народилося 54 43

2 Показник народжуваності 1,4 1,1

3 Померло 55 48

4 Показник смертності 1,4 1,2

5 Природній приріст -1 -5

Таблиця 7

Найпоширеніші причини смертності населення громади

Причини смертності населення 2015 рік 2016 рік Кількість чоловік % Кількість чоловік %

Серцево-судинні захворювання 35 63,6 32 66,7

Старість 13 23,6 14 29,1

Захворювання органів травлення 2 3,6 — —

Онкологічні захворювання 4 7,2 1 2,1

Інші 1 2,0 1 2,1

Основною причиною смертності населення громади є серцево-судинні захворювання. Поширеність захворювань є основним фактором у характеристиці стану здоров’я населення і від чого, головним чином, залежить рівень як працездатності, так і смертності населення.

Таблиця 8

Найпоширеніші захворювання населення громади

Захворювання населення Кількість хворих %

Захворювання серцево-судинної системи 889 54

Захворювання органів травлення 199 12

Захворювання ендокринної системи 187 11

Захворювання органів сечостатевої системи 183 11

Захворювання органів дихання 145 9

Онкологічні захворювання 45 3

Мережа системи охорони здоров’я Бузької ОТГ.

Таблиця 9

№ з.п. Назва/територія Кількість населення Кількість медичних працівників Забезпечення обладнанням Стан приміщення (від 1 до 10)

1 АЗПСМ с. Бузьке 2022 4 (в т.ч. 1сімейний лікар) 65% 7

2 АЗПСМ с.Таборівка 1858 4 (в т.ч. 1сімейний лікар) 70% 7

Основним пріоритетом системи охорони здоров’я в Бузькій ОТГ є забезпеченість мешканців вчасною і професійною медичною допомогою. Забезпеченість закладів охорони здоров’я автомобілями для надання швидкої невідкладної допомоги є недостатньою. Також є проблема незадовільної матеріально-технічної оснащеності та забезпеченість їх лікарськими засобами, що зменшує можливість надання повноцінної медичної допомоги.

2.4. SWOT-аналіз

SWOT-аналіз ОТГ проведено на основі матеріалів дослідження соціально- економічного стану населених пунктів, що входять до складу Бузької ОТГ. На основі SWOT-аналізу здійснюється ідентифікація проблем та вибір пріоритетних напрямків розвитку громади. Громада має значні перспективи економічного і соціального розвитку, пов’язані вигідним географічним розташуванням, хорошим транспортним сполученням та працелюбністю мешканців громади. Як і у більшості регіонів країни, в громаді виходять на поверхню загальні проблеми українського суспільства – безробіття, кризовий стан підприємств, недостатнє надходження коштів у місцеві бюджети, низький рівень фінансування закладів освіти, медицини, культури та спорту, низькі умови комфорту проживання населення. Врахування зовнішніх та внутрішніх факторів, що загрожують реалізації сильних сторін громади та ще більшому послабленню слабких сторін розвитку громади, допоможе об’єктивно зважити потенціал її соціально-економічного розвитку та оцінити реальність розробленого Плану. Складність та незначна ймовірність швидкого усунення загроз вимагає від громади, органів влади ще більшої практичної діяльності у вирішенні проблем громади.

SWOT-аналіз Бузької ОТГ був розроблений виконавчим комітетом Бузької сільської ради на основі аналізу статистичних даних, динаміки соціально-економічних показників, проведення круглих столів та на основі думки населення.

Таблиця 10

SWOT-аналіз

Сильні сторони Можливості

1. Природні ресурси ( пісок, чорнозем,

ліси, водні ресурси, тощо)

2. Вигідне географічне розташування

3. Наявна традиція проведення

культурних та спортивних заходів.

4. Чиста екологія

5. Розвиток туризму(наявна туристична

інфраструктура)

6. Наявна діюча інфраструктура

водопроводи, електромережі, дороги

7. Розвинені особисті селянські

господарства, малий та середній

бізнес

8. Інвестиційна привабливість( наявні 1. Розвиток відновлювальної та нетрадиційної енергетики 2. Участь у інвестиційних проектах 3. Поглиблення рівня переробки с\г продукції та створення кінцевого продукту 4. Використання незадіяних об’єктів комунальної власності 5. Розвиток туристичного потенціалу 6. Розміщення санаторно-курортних, відпочинкових закладів 7. Розвиток людського потенціалу 8. Розвиток нетрадиційної народної медицини

вільні земельні ділянки) 9. Переробка ТПВ

Слабкі сторони Загрози

1. Недостатнє фінансування

2. Поганий стан інфраструктури

(дороги місцевого значення, будівлі )

3. Слабкий розвиток економіки ОТГ

4. Відсутність робочих місць

5. Слабкий кадровий потенціал за

окремими галузями

6. Негативні демографічні показники

7. Відсутність промислових

підприємств

8. Недостатнє забезпечення медичними

послугам

9. Утилізація твердих побутових

відходів

10. Низька громадська активність

11. Мала кількість орендарів (окрім

землі )

12. Відсутність оновленого генплану

ОТГ

13. Відтік кадрів

14. Низький рівень життя населення

1. Масова трудова міграція 2. Нестабільна соціально-економічна ситуація 3. Погіршення екологічного стану при інтенсифікації ведення господарської діяльності 4. Погіршення демографічних показників 5. Відсутність ринків збуту с/г продукції 6. Високий рівень соціальної напруги 7. Природні та техногенні катастрофи 8. Вплив на інвестиційну привабливість ОТГ політичної ситуації в країні

2.4.1 Порівняльні переваги, виклики і ризики Бузької громади.

Порівняльні переваги (визначені в результаті аналізу сильних сторін і можливостей).

— Політичне та економічне зближення України і ЄС та пов‘язане з цим пожвавлення інвестиційного середовища зможуть активізувати процес залучення зовнішніх інвестицій в економіку Бузької громади, спираючись на цілу низку сильних сторін громади, таких як інвестиційна привабливість (у порівнянні з іншими регіонами), наявність розвинутої інфраструктури, наявність кваліфікованих трудових ресурсів, наявність природних ресурсів.

-Бузька ОТГ володіє значним туристичним та рекреаційним потенціалом, має збережені національні, релігійні, культурні традиції та автентичні промисли. Практично вся територія громади є екологічно чистою. Ці сильні сторони можуть бути використані для подальшого розвитку екотуризму.

— Розвинута інфраструктура ОТГ, у поєднанні з кваліфікованими трудовими ресурсами зможе отримати додатковий поштовх для розвитку завдяки покращенню бізнес-клімату в громаді. Наявність сировинної бази відходів аграрного сектору може бути використана для створення потужностей з переробки відходів.

— Частина мешканців громади працює за її межами, що в сучасних умовах є не тільки джерелом забезпечення потреб значної кількості сімей,

але й інвестиційним ресурсом для малого бізнесу. Але поряд з цим, такий стан справ також спричиняє ряд соціальних проблем і труднощів.

Виклики (визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей).

— Пожвавлення інвестиційного середовища та залучення зовнішніх інвестицій в економіку Бузької ОТГ сприятиме зменшенню впливу таких слабких сторін регіону, як низька диверсифікація промисловості, технологічна відсталість промисловості, в т.ч. висока енергоємність, а також зменшити відтік трудових ресурсів за межі громади та збільшити рівень зайнятості.

— Процес децентралізації влади, проведення адмінреформи прогнозовано призведе до зростання бюджетної самостійності громади та зможе зменшити такі слабкі сторони, як недостатній розвиток дорожньої, інженерної інфраструктури, високий ступінь зносу житлово-комунального господарства, недостатній рівень протипаводкового захисту, недостатність забезпечення якісною питною водою окремих територій та незадовільний стан поводження з відходами.

— Покращення бізнес-клімату в Україні прогнозовано призведе до розвитку малого та середнього бізнесу в Бузькій громаді та пов‘язаного з цим створення нових робочих місць та зупинки відтоку працездатного населення за межі ОТГ.

Ризики (визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз).

— Низька диверсифікація промисловості та висока залежність від енергоресурсів створює ризик зупинки окремих підприємств в умовах послаблення експортно-імпортних відносин з країнами Митного Союзу та надмірну залежність України від імпортного газу та інших енергоносіїв.

— Висока трудова міграція населення, відтік інтелектуальних ресурсів за межі громади може призвести до браку трудових ресурсів.

-Громада має слаборозвинуте, дрібнотоварне агровиробництво, окремі види агропродукції не відповідають стандартам ЄС. В умовах економічного зближення з ЄС існує ризик занепаду ряду сільськогосподарських виробництв через низьку конкурентоспроможність і відсутність підтримки з боку держави порівняно з європейськими виробниками.

— Виникнення надзвичайних ситуацій природного (паводки, ерозії) та техногенного характеру є значним потенційним ризиком.

На даний час існує три можливі сценарії розвитку громади:

1) реалістичний – громада розвиватиметься в запланованих рамках, за умови стабільності зовнішніх факторів;

2) оптимістичний – громада розвиватиметься в прискорених темпах, за умови реалізації всіх заходів в рамках реформи децентралізації влади та політичної стабільності;

3) песимістичний – значне зниження темпів розвитку громади, з огляду на загострення економічної та політичної нестабільності в країні.

Для економічного та соціального зростання Бузької ОТГ необхідно докласти всі зусилля на ефективне використання сильних сторін громади – розвиток сільського господарства, туристичної галузі і т.д., та зменшення впливу слабких сторін – ремонт доріг, створення сприятливого інвестиційного клімату, підвищення рівня свідомості населення.

Можливості та загрози відносяться до зовнішніх чинників, вплив на які на мікроекономічному рівні є майже неможливим. Але ці чинники мають значний вплив на розвиток громади, тому важливо вчасно відслідковувати їх змінити та вносити необхідні коригування в план розвитку громади для мінімізації їх наслідків.

3. Цілі та пріоритети розвитку Бузької ОТГ.

3.1. Основні цілі розвитку громади.

Для ефективного розвитку громади необхідно чітко визначити головні стратегічні цілі, яким необхідно слідувати для досягнення бажаного рівня розвитку. До основних стратегічних цілей розвитку Бузької ОТГ можна віднести:

1) Розвиток населених пунктів громади;

2) Якість життя людини – найголовніше завдання;

3) Стійке економічне зростання Бузької ОТГ.

Дані цілі узагальнюють всі першочергові потреби розвитку сільської громади та є орієнтирами розвитку не тільки на короткостроковий період, а й на довгострокову перспективу.

Досягнення намічених цілей дозволить створити умови для економічного та соціального розвитку громади в цілому та всіх її складових. Нестабільність економічної системи є актуальною проблемою для всієї України. Але для сільських територій дане питання стоїть особливо гостро через відсутність механізмів диверсифікації можливих ризиків. Сільські мешканці мають менший вибір з працевлаштування, менший рівень доходів, значно нижчий рівень доступності фінансово-кредитних ресурсів та ряд інших недоліків.

Для стійкого економічного зростання громади необхідно:

— створити умови для розвитку малого та середнього підприємництва у всіх сферах економіки;

— забезпечити енергетичну безпеку підприємств, установ та організацій, домогосподарств;

— створити умови для розвитку туристичної галузі, зокрема зеленого та екотуризму;

— вжити заходи для підвищення рівня зайнятості населення;

Якість життя на селі за останні десятиліття значно знизилася в порівняння з якістю життя міського населення. Сюди можна віднести і занепад медичної галузі, через відсутність кваліфікованих кадрів, що не бажають працювати в селі, відсутність умов для розвитку фізичної культури, недоступність цілого ряду соціальних послуг (кінотеатри, прокати техніки, заклади громадського харчування та заклади для сімейного дозвілля, мережі супермаркетів з нижчим рівнем цін, т.д., низький рівень доступності до

мережі ІНТЕРНЕТУ).

Для забезпечення високого рівня життя населення мешканців громади потрібно виконати наступні пункти:

— підвищити екологічну безпеку та створити умови для збереження навколишнього середовища;

— сприяти популяризації здорового способу життя мешканців громади;

— забезпечити розвиток культурного та духовного середовища для гармонійного розвитку людини;

— заохочувати населення до підвищення соціальної активності та свідомості;

Сільські території, а саме об’єднані територіальні громади є прихованим потенціалом розвитку України. Це можна спостерігати на прикладі цілого ряду країн, що обрали шлях децентралізації. Для нашої країни це є рішучим кроком на шляху до розвинутого європейського суспільства. Збереження та розвиток сільських територій може стати необхідним поштовхом. За весь період незалежності колишні сільські ради залишалися один на один зі своїми проблемами, що з кожним роком лише поглиблювалися. Для забезпечення даної цілі розвитку громади необхідно створити умови для комплексного розвитку територій в інтересах громади та забезпечити населення якісними житлово-комунальними послугами.

3.2. Пріоритетні напрямки розвитку громади на 2017-2020 роки.

Всі визначені стратегічні цілі є досить значними для розвитку Бузької ОТГ, але для більш чіткого бачення необхідно виокремити основні пріоритетні напрямки розвитку громади на 2017-2020 роки. До них можна віднести:

1. Модернізація системи водопостачання з метою забезпечення населення громади якісною питною водою .

2. Вдосконалення ефективної системи первинної медико-санітарної допомоги.

3. Розбудова та зміцнення матеріально-технічної бази шкіл для забезпечення високого рівня надання освітніх послуг.

4. Ремонт стратегічно-важливих доріг громади.

5. Підвищення рівня соціального обслуговування незахищених та вразливих верств населення.

6. Створення сучасної системи закладів культури та дозвілля.

4. Завдання та механізми реалізації плану соціально – економічного розвитку Бузької ОТГ

4.1. План соціально-економічного розвитку Бузької ОТГ.

Відповідно до визначених стратегічних цілей розвитку громади варто

виокремити конкретні пріоритети, завдання та заходи що можуть бути виконані в передбаченому періоді.

Таблиця 11

№ п/п Найменування заходу Строки виконання Відповідальні виконавці Можливі джерела фінансування

1.Розвиток населених пунктів громади

1.1Розвиток інфраструктури сіл ОТГ

1.1.1 Покращення стану дорожнього покриття

1 Капітальний ремонт автомобільних доріг в с.Бузьке 2017-2020 роки Бузька сільська рада Державні , місцеві бюджети в межах фінансового ресурсу, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством

2 Капітальний ремонт автомобільних доріг в с.Таборівка 2017-2020 роки Бузька сільська рада Державні , місцеві бюджети в межах фінансового ресурсу, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством

3 Проведення поточних ремонтів доріг в с.Бузьке 2017-2020 роки Бузька сільська рада Державні , місцеві бюджети в межах фінансового ресурсу, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством

4 Проведення поточних ремонтів доріг в с. Таборівка 2017-2020 роки Бузька сільська рада Державні , місцеві бюджети в межах фінансового ресурсу, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством

1.1.2 Покращення технічного стану громадських будівель

1 Поточний ремонт адмінбудівель в с. 2017-2020 роки

Бузьке та с. Таборівка

2 Поточний ремонт будівлі Таборівського ДНЗ «Ромашка» с. Таборівка 2017-2020 роки Бузька сільська рада Державні , місцеві бюджети в межах фінансового ресурсу, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством

3 Поточний ремонт будівлі ДНЗ «Бузьке» с. Бузьке 2017-2020 роки Бузька сільська рада Державні , місцеві бюджети в межах фінансового ресурсу, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством

4 Поточний ремонт будівлі Таборівського будинку культури с. Таборівка 2017-2020 роки Бузька сільська рада Державні , місцеві бюджети в межах фінансового ресурсу, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством

5 Поточний ремонт будівлі Бузького будинку культури с. Бузьке 2017-2020 роки Бузька сільська рада Державні , місцеві бюджети в межах фінансового ресурсу, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством

6 Поточний ремонт Бузької ЗОШ І-ІІІ ступенів, с.Бузьке 2017-2020 роки Бузька сільська рада Державні , місцеві бюджети в межах фінансового ресурсу, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством

7 Поточний ремонт Таборівської ЗОШ І-ІІІ ступенів , с. Таборівка 2017-2020 роки Бузька сільська рада Державні , місцеві бюджети в межах фінансового ресурсу, інші джерела фінансування, не заборонені чинним

законодавством

8 Поточний ремонт приміщення АЗПСМ, с. Бузьке 2017-2020 роки Бузька сільська рада Державні , місцеві бюджети в межах фінансового ресурсу, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством

9 Поточний ремонт приміщення АЗПСМ, с. Таборівка 2017-2020 роки Бузька сільська рада Державні , місцеві бюджети в межах фінансового ресурсу, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством

1.1.3. Покращення вуличного освітлення

1 Поточний ремонт вуличного освітлення в с. Бузьке та с. Таборівка 2017-2020 роки Бузька сільська рада Кошти місцевого бюджету

1.1.4. Благоустрій місць поховання

1 Монтаж огорожі кладовища по вул..Зеленій , с. Бузьке 2017 рік Бузька сільська рада Кошти місцевого бюджету

2 Підтримка території кладовищ в належному стані в с. Бузьке та с. Таборівка 2017-2020 роки Бузька сільська рада Державні , місцеві бюджети в межах фінансового ресурсу, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством

2 Якість життя людини – найголовніше завдання

2.1 Екологічна безпека та збереження навколишнього середовища

2.1.1 Підвищення екологічної культури та рівня екологічної свідомості людей

1 Розповсюдження та донесення до жителів громади інформації про стан та необхідність збереження екології 2017-2020 роки Виконавчий комітет Бузької сільської ради Фінансування не потребує

навколишнього середовища

2.2 Забезпечення здорового способу життя людини

2.2.1. Формування стійкого несприйняття шкідливих звичок

1 Розповсюдження та донесення до жителів громади інформації про вплив та наслідки шкідливих звичок 2017-2020 роки Виконавчий комітет Бузької сільської ради Фінансування не потребує

2.2.2.Розвиток інфраструктури для зайняття спортом та фізкультурою

1 Придбання спортивного інвентарю 2017 – 2020 роки Бузька сільська рада Кошти місцевого бюджету

2 Утримання стадіонів та спортивних майданчиків в належному стані 2017 – 2020 роки Працівники благоустрою Бузької сільської ради Кошти з місцевого бюджету

3 Закупка та встановлення дитячих ігрових майданчиків в с. Бузьке та с. Таборівка 2017 – 2020 роки Бузька сільська рада Державні , місцеві бюджети в межах фінансового ресурсу, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством

3.Стійке економічне зростання Бузької ОТГ

3.1. Створення умов для розвитку підприємництва

3.1.1.Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва

1 Виділення наявних та можливих секторів економічної діяльності на території об’єднаної громади, що потребують залучення інвестицій 2017-2020 роки Бузька сільська рада Коштів не потребує

2. Розповсюдження та створення доступних умов до інформації , що стосується інвестиційного 2017-2020 роки Бузька сільська рада Коштів не потребує

потенціалу Бузької ОТГ

3.2 Розвиток екотуризму

3.2.1. Розвиток туристичного потенціалу

1 Визначення потенційно приваблюючих місць по Бузькій ОТГ для туризму 2017-2018 роки Виконавчий комітет Бузької сільської ради Коштів не потребує

2 Розповсюдження та висвітлення інформації з туристичної привабливості Бузької ОТГ 2017-2020 роки Виконавчий комітет Бузької сільської ради Коштів не потребує

3.3 Забезпечення енергоефективного господарювання

3.3.1. Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій

1. Проведення аналізу енергоефективності установ різної форм власності 2017-2018 роки Виконавчий комітет Бузької сільської ради Коштів не потребує

2. Заміна вікон, дверей, електромережі, утеплення фасадів в закладах Бузької ОТГ 2017-2020 роки Бузька сільська рада Державні , місцеві бюджети в межах фінансового ресурсу, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством

3. Донесення інформації до населення про ефективні засоби енергозбереження 2017-2020 роки Виконавчий комітет Бузької сільської ради Коштів не потребує

4.2. Шляхи розв’язання головних проблем розвитку економіки, соціальної сфери та досягнення поставлених цілей і завдань.

Сучасні умови економічного і соціального розвитку громади потребують практичного застосування широкого спектру різнопланових інструментів державного управління. Одним із найдієвіших інструментів є програмно-цільовий підхід у плануванні та управлінні соціально-

економічними процесами, інфраструктурними об’єктами. Адже стимулювання економічного розвитку досягається шляхом установлення тісного взаємозв’язку бюджетних витрат із пріоритетами, поставленими громадою. Особливими складовими програмно-цільового методу у бюджетному процесі є бюджетні програми, відповідальні виконавці, паспорти бюджетних програм та результативні показники. В умовах обмеженості ресурсів першочерговим завданням стає визначення пріоритетних цілей при розподілі бюджетних ресурсів, можливих джерел фінансування та безумовно контроль за їх цільовим та ефективним використанням. І досягнення цих завдань можливе в умовах програмно-цільового методу бюджетного планування. Оцінка та експертиза бюджетних програм є обов’язковим компонентом програмно-цільового методу, а результативні показники засвідчують ефективність та рівень досягнення запланованих заходів. Крім того, в сучасних умовах децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування реалізація інвестиційних проектів стала дієвим інструментом місцевого розвитку. І проектна діяльність, як спосіб розвитку творчих умінь та професійних знань, набирає все більше обертів.

Бузька ОТГ включилася в процес опрацювання інвестиційних проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, державної субвенції, міжнародної технічної допомоги та інших джерел фінансування. Таким чином, основні зусилля громади за активної участі депутатського корпусу та громадськості зосереджуються на вирішенні соціально-економічних проблем, поліпшенні місцевої інфраструктури шляхом фінансування цільових галузевих програм; акумулювання коштів державного фонду регіонального розвитку, державної субвенції на соціально-економічний розвиток територій, залучення міжнародної технічної допомоги, спонсорської допомоги та інших незаборонених законодавством фінансових ресурсів.

4.3 Заходи з реалізації Плану соціально-економічного розвитку громади на 2017-2020 роки

Завдяки проведенню реформи децентралізації об’єднані громади вперше отримали реальну можливість використати наявні фінансові ресурси для вирішення нагальних проблем громади. До цього часу проекти розвитку мали ситуативний характер і виникали лише при появі конкретного заходу, конкурсу чи ініціативи. З огляду на таку ситуацію, в Бузької ОТГ накопичилась ціла низка ініціатив участі у проектах соціально-економічного розвитку, реалізація яких є не лише бажаною, а подекуди і життєво необхідною.

Спрямування інвестиційних потоків у різні сфери економічної та соціальної діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних питань та виконання планових надходжень до бюджету громади.

Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів передбачається концентрація видатків на заплановані бюджетні призначення

та виконання пріоритетних проектів розвитку всієї інфраструктури.

З метою належного виконання Плану будуть прийняті необхідні цільові галузеві програми. Необхідно забезпечити фінансування з бюджету громади першочергових заходів цільових програм, які реалізовуватимуться відповідно до пріоритетів даного Плану. Головні та першочергові заходи з реалізації плану соціально-економічного розвитку громади на 2017 рік наведені в додатках до Плану.

5. Фінансове забезпечення реалізації плану соціально – економічного розвитку Бузької ОТГ

Реалізація проектів розвитку Бузької об’єднаної територіальної громади здійснюватиметься за рахунок фінансування з наступних джерел:

1. Кошти державного бюджету, у тому числі за рахунок надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.

2. Кошти Державного фонду регіонального розвитку.

3. Кошти місцевого бюджету.

4. Інші джерела фінансування.

6.Моніторинг та оцінка ефективності реалізації плану соціально – економічного розвитку Бузької ОТГ

Для об’єктивної оцінки результативності реалізації плану необхідно ввести ряд індикаторів, що могли б візуалізувати отримані результати. Дані індикатори не є цілком об’єктивними, та за умов обмеженості джерел отримання інформації залишаються найбільш доступними.

Відповідно до вищезазначених завдань реалізації плану індикаторами результативності будуть:

— активізація робіт з залучення коштів міжнародної технічної допомоги та благодійних фондів для реалізації соціально-економічних проектів;

— забезпечення населених пунктів громади містобудівною документацією, що дасть можливість поліпшити інвестиційну ситуацію та визначити перспективи розвитку територій;

— проведення інвентаризації наявного матеріально-технічного і ресурсного потенціалу та розроблення пропозицій щодо можливостей ширшого його використання;

— формування активного бізнес-середовища та громадянської свідомості підприємців;

— забезпечення сталого функціонування та розвитку житлово-комунального господарства;

— активне впровадження енергозберігаючих технологій, засобів обліку і регулювання споживання тепла, газу та електроенергії;

— поліпшення торгівельно-побутового обслуговування сільського населення;

— збереження історико-архітектурної та культурної спадщини, розвиток

туристично-рекреаційного потенціалу;

— оптимізація мережі освітніх закладів;

— зниження рівня поширення негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі;

— сприяння розвитку інфраструктури, поліпшення стану доріг, підвищення рівня надання послуг з пасажирських перевезень;

— поліпшення благоустрою населених пунктів;

— рівень безробіття;

— обсяг економії енергоресурсів;

— кількість відремонтованих, реконструйованих та новостворених об’єктів інфраструктури;

— кількість діючих та новостворених фермерських господарств, підприємств народних промислів;

— кількість людей, що отримують соціальні послуги;

— кількість отримувачів адміністративних послуг;

— кількість проведених спортивних заходів;

— кількість проведених мистецьких заходів.

Також для проведення моніторингу застосовуються показники соціально-економічного розвитку на підставі даних територіальних підрозділів центральних органів влади. Відстеження динаміки відповідних індикаторів та показників соціально- економічного розвитку дозволять чітко відслідковувати ефективність реалізації плану. Моніторинг проводиться за підсумками року. Результати моніторингу оприлюднюються на офіційному сайті Бузької сільської ради та в засобах масової інформації. Контроль за реалізацію плану покладається на Бузьку сільську раду, виконавчий комітет, депутатів.

Додаток №1

Орієнтований перелік показників соціально –економічного розвитку

Бузької сільської ради

Найменування показника Одиниця виміру Значення показника у попередньому році Значення показника у звітному році Звітний рік у відсотках до попереднього року

I Демографічна ситуація

Чисельність постійного

населення осіб 3939 3880 98,5

Чисельність постійного

населення віком 16-59

років осіб 2522 2164 85,8

Число дітей віком до 16

років осіб 1417 1716 121,1

Природий приріст

(скорочення) населення осіб -70 4 —

Внутрішня міграція

населення в межах

населених пунктів

об’єднаної

територіальної громади осіб — — —

ІІ Фінансова

самодостатність

Доходи загального

фонду бюджету

об’єднаної

територіальної громади

(без трансфертів) на 1

особу грн. 2749 2832 103,0

Капітальні видатки

бюджету об’єднаної

територіальної громади грн. 170 172 101,2

(без трансфертів) на 1 особу

Частка базової дотації в

доходах загального

фонду бюджету

об’єднаної

територіальної громади

(без урахування

субвенцій) % — 4,6 —

Частка видатків бюджету

розвитку в загальному

обсязі видатків

об’єднаної

територіальної громади

(без урахування власних

надходжень бюджетних

установ) % 3,4 3,6 —

Обсяг надходжень до

бюджету об’єднаної

територіальної громади

від сплати податку на

доходи фізичних осіб на

1 особу грн. 1019 1088 106,8

Обсяг надходжень до

бюджету об’єднаної

територіальної громади

від плати за землю на 1

особу грн. 740 755 102,0

Обсяг надходжень до

бюджету об’єднаної

територіальної громади

від сплати єдиного

податку на 1 особу грн. 190 194 102,1

Обсяг надходжень до

бюджету об’єднаної

територіальної громади

від сплати акцизного

податку на 1 особу грн. 636 668 105,0

Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади від сплати податку на нерухоме майно на 1 особу грн. — 9 у 9 р.б.

ІІІ Якість та доступність

публічних послуг

Частка домогосподарств,

що мають доступ до

фіксованої

широкосмугової мережі

Інтернет, у загальній

кількості

додмогосподарст

об’єднаної

територіальної громади % 82 95 —

Забезпеченість

населення лікарями

загальної практики-

сімейними лікарями на

1000 осіб наявного

населення на кінець року осіб 0,5 0,5 100,0

Середня наповнюваність

групи дошкільного

навчального закладу

об’єднаної

територіальної громади осіб 95 106 111,6

Частка дітей дошкільного

віку охоплена

дошкільними

навчальними закладами,

у загальній кількості

дітей дошкільного віку % 30,2 39,1

Середня наповнюваність

класів загальноосвітньої

школи об’єднаної

територіальної громади % 13 14 107,7

Частка дітей, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому, у загальній кількості учнів, які того потребують % 320 327 102,0

Частка населених

пунктів, які уклали

договори з

обслуговуючими

організаціями на

вивезення твердих

побутових відходів, у

загальній кількості

населених пунктів

об’єднаної

територіальної громади % 635 650 102,4

Додаток №2

Паспорт Бузької ОТГ

2017 рік

Бузька сільська рада

Площа Центральна

Район Вознесенський

Область Миколаївська

с. Бузьке

Відстань до обласного центру 102

районного центру 13,0

найближчої залізничної станції 13,0

Загальна земельна площа 14752,67

Площа с/г угідь 5380,2219

у т.ч.: рілля 3294,02

сінокоси, пасовища 1104,3919

багаторічні насадження 981,81

Площа лісу 1886, 1913

Ставки та водоймища 99,0

Інші угіддя

Осушені землі

с. Таборівка

районного центру 8,0

Загальна земельна площа 7486,00

Площа с/г угідь 6434

у т.ч.: рілля 4845

Площа лісу 275

Ставки та водоймища 7,07

Забудовані землі 45

Природні ресурси, корисні копалини:с. Бузьке має кар’єри по видобутку піску : ТОВ «Микитівський гранкарєр»,

ВАТ «Ольвія», ТОВ «Микитівський піщаний кар’єр», ТОВ «Юпітер», ТОВ «Автоград», ТОВ «Технологічна група»

Соціально-демографічна характеристика села Бузьке

Соціально-демографічна характеристика села Таборівка

Показники 2015 2016 2017

Кількість господарських дворів 638 639 621

Кількість сімей 638 639 621

Кількість мешканців села, осіб, усього 2125 2084 2022

у т.ч.: чоловіків 1011 1015 962

жінок 1114 1069 1060

Вікові групи населення, осіб:

діти до 6 років 152 169 129

школярі (6-16 років) 357 85 340

молодь до 18 років 85 629 99

від 18 до 40 років 638 561 607

від 40 до 60 років 513 382 486

від 60 років і старші 379 258 361

Із загальної чисельності населення пра-

цюють у різних галузях (крім особис-

тих селянських господарств), осіб 263 258 356

Мешкає на території села осіб: 2125 2084 2022

пенсіонерів, усього 591 580 565

у т.ч. чоловіків 253 248 242

жінок 338 332 323

одиноких людей пенсійного віку 14 12 11

людей з інвалідністю 110 102 102

учасників Великої Вітчизняної війни 42 38 37

учасників визвольних дій 7 8 6

Народилося за рік у селі 22 21

Померло за рік у селі 30 22

Виїхало із села 36 11

Прибуло за рік на проживання у село 39 23

Тимчасово виїхало із села 72 3

із них за межі України 52

Показники 2015 2016 2017

Кількість господарських дворів 586 592 592

Кількість мешканців села, осіб, усього 1862 1855 1858

діти до 6 років 172 145 142

школярі (6-16 років) 271 250 241

від 60 років і старші 510 510 503

Народилося за рік у селі 32 22

Померло за рік у селі 25 26

Населення На 01.01.2015 На 01.01.2016 На 01.01.2017

Всього, чол.. 1855 1875 1858

дітей дошкільного віку 172 145 142

дітей шкільного віку 271 250 241

громадян пенсійного віку 510 510 503

працездатне населення 1049 957 948

кількість працюючих на

підприємствах, установах,

організаціях усіх форм власності та

господарювання 456 383 353

Зайнятість населення с Бузьке

Показники 2015 2016 2017

Чисельність населення, зайнятого у

всіх сферах діяльності, осіб 263 296 356

у т.ч. – сільське господарство 35 26 27

– промисловість 21 25 35

– торгівля 20 27 27

– охорона здоров’я, освіта,

культура 80 80 85

– інші галузі 107 138 182

Чисельність населення, зайнятого

народними промислами, всього

Кількість безробітних, зареєстрованих

у службі зайнятості, усього

із них: чоловіки

жінки

с. Бузьке

Показники 2015 2016 2017

Площа ділянок особистих селянських

господарств, га 77,9 78,06

Кількість особистих селянських

господарств 445 382

Середній розмір ділянки господарства,

га 0,17 0,17

Кількість осіб, які мають право на

земельну частку (пай)

Площа с/г угідь, визначених для

паювання, га

у т.ч. ріллі

сінокосів, пасовищ

багаторічних насаджень

Середній розмір земельної частки

(паю), га

Кількість виданих державних актів на

право приватної власності на землю

власникам сертифікатів

Із загальної площі земельних паїв зем-

лі, передані в оренду юридичним осо-

бам, га, всього

у т.ч. рілля

сінокоси, пасовища

багаторічні насадження

Площа земельних паїв, передана осо-

бистим селянським господарствам, га

Кількість сільськогосподарських

юридичних осіб, створених на

території села, всього, із них:

– фермерських господарств

в них землі, га, всього

в т.ч. орендованої, га

– приватно-орендних підприємств

в них землі, га, всього

в т.ч. орендованої, га

– ТзОВ

в них землі, га, всього

в т.ч. орендованої, га

– сільськогосподарських виробничих

кооперативів

в них землі, га, всього

в т.ч. орендованої, га

Інші види (вказати)

Виплата орендної плати за землю:

належить згідно договорів, грн.

фактично виплачено, грн.

у т.ч. зерном, тонн

грошима, грн.

Виплата орендної плати за майновий

пай:

належить виплатити, грн.

фактично виплачено, грн.

у т.ч. зерном, тонн

грошима, грн.

Розвиток багатоукладної економіки на селі,

переробні, торговельні підприємства

Показники 2015 2016 2017

Млини (назва, потужність)

ДКУ-2; 35 кВт

ДКУ-2; 30 кВт

ДКУ-2; 28 кВт

ДКУ-2; 15 кВт

Крупорушки (назва, потужність)

15 кВт

3 кВт

Олійні (назва, потужність)

20 кВт

30 кВт

Пилорами (назва, потужність)

38 кВт

35 кВт

30 кВт

Стрічкова 8 кВт

Деревообробні цехи (назва,

потужність)

Консервні цехи (назва, потужність)

Молокопереробні цехи (назва,

потужність)

М’ясопереробні цехи (назва,

потужність)

Пекарні (назва, потужність)

15 кВт

Інші підприємства

Льонозавод

Лісництво

Приймальні пункти (назва, кількість)

Молокоприймальні пункти

Обслуговуючі кооперативи (за видами

послуг)

Підприємці (без статусу юридичної

особи), зареєстровані в податковій

інспекції, осіб, всього, у т.ч.

– заготівля сільськогосподарської

продукції

– обробіток землі

– будівництво

– ремонт техніки

– риборозведення

– побутове обслуговування

– торгівля

– деревообробка

Торгівля (чисельність працюючих) 20 18 18

Заклади харчування: 40 «Зорі над Бугом»,

їдальні, кафе (назва, кількість місць) 40 40 40

Об’єкти соціальної інфраструктури села Бузьке

Показники 2015 2016 2017

Школи: назва Бузька ЗОШ 1 1 1

кількість місць 130 125 155

Школа – дитячий садок Бузький ДНЗ 1 1 1

кількість місць 60 55 65

СШ І-ІІІ ступеня 1 1 1

кількість місць 130 125 155

НСШ І-ІІ ступеня

кількість місць

ПШ

кількість місць

Дитячі садки:назва Бузький

дошкільний навчальний заклад» 1 1 1

кількість місць 55 55 65

Газифікація:кількість будинків 560 560 565

довжина, км

Водопроводи: кількість будинків

довжина, км

Медичні заклади сільська амбулаторія 1 1 1

кількість працюючих 11 7 6

ФАП

кількість працюючих

Амбулаторії: кількість

кількість працюючих

Лікарні: кількість

кількість працюючих

Аптеки: кількість

кількість працюючих

Заклади побутового обслуговування

кількість робочих місць

Лазні

кількість місць

Музичні школи

кількість учнів

Відділення зв’язку 1 1 1

кількість робочих місць 3 3 3

Телефонізація (кількість телефонних

номерів) 240 240 225

Житлові будинки комунальної

власності: 2 2

кількість будинків 2 2

у них квартир 4 4

Об’єкти соціальної інфраструктури села Таборівка

Показники 2016

Школи: назва Таборівська ЗОШ 1

кількість місць 200

Школа – дитячий садок Таборівський

ДНЗ 1

кількість місць 55

СШ І-ІІІ ступеня 1

кількість місць

НСШ І-ІІ ступеня

кількість місць

ПШ

кількість місць

Дитячі садки:назва Таборівський

дошкільний навчальний заклад» 1

кількість місць 55

Газифікація:кількість будинків 450

довжина, км

Водопроводи: кількість будинків 475

довжина, км

Медичні заклади сільська амбулаторія 1

кількість працюючих 11

ФАП

кількість працюючих

Амбулаторії: кількість 1

кількість працюючих 5

Лікарні: кількість

кількість працюючих

Аптеки: кількість 1

кількість працюючих

Заклади побутового обслуговування

кількість робочих місць

Лазні

кількість місць

Музичні школи

кількість учнів

Відділення зв’язку 1

кількість робочих місць

Телефонізація (кількість телефонних

Додаток №3

Перелік проектів/програм розвитку місцевого самоврядування та першочергових завдань в 2017 році, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування

інфраструктури об’єднаних територіальних громад

№ з/п Назва проектної заявки Кошти субвенції, тис.грн. Кошти місцевого бюджету, тис.грн. Загальна сума, тис.грн. Примітка

1. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.. Отамана Григор’єва на ділянці від зупинки «Озеро Баласне» км 0+00 до км 0+450 (0,45 км) в с.Бузьке Вознесенського району Миколаївської області 1149,000 347,000 1496,000

2. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Отамана Григор’єва на ділянці від 0+450 до зупинки «Вул. Лісна» км 0+915(0,465 км) в с. Бузьке Вознесенського району Миколаївської області 1489,000 1489,000 за наявності дохідної частини

3. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.. Отамана Григор’єва на ділянці від буд. №336 до буд.№360 в с. Бузьке Вознесенського

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*