Не пропусти

Федерації футболу Вознесенська та р-ну перейменують з громадських організацій в громадські спілки, керівництво федерацій усіх рівнів чекають вибори

За ініціативи ФФУ всі регіональні федерації чекає, процес перейменування з громадської організації в громадську спілку.

Цей процес в Миколаївській області стартує з обласної федерації, і продовжиться в районах та містах обласного значення.

Керманичів федерацій, обиратимуть замість 4 років на 5 років (модельний статут нижче).

 

Витяг із засідання Виконкому ГС ФФМО

 

21 липня 2017 р.  11.00                                                                                                           м. Миколаїв

Присутні 12 членів Виконкому: Бабейко О.О., Бойко Ю. О., Дорошенко В. Г. , Єропунов М. Л., Ішхнелі А. Ш., Кухаренко В. В., Пасічний О. С., Пономаренко І. М., Рудинській В. В., Федюк В.І., Ярошинський М. М., Пихтін М. П.

Порядок дений:

  1. Про приведення діяльності ГС Федерації футболу Миколаївської області у відповідність до Закону України про громадські об`єднання шляхом реорганізації.

Доповідач: Єропунов М. Л.

Слухали питання про приведення діяльності ГС Федерації футболу Миколаївської області у відповідність до Закону України про громадські об`єднання шляхом реорганізації.

Єропунов М. Л. сказав що, за вказівкою Федерації футболу України нам потрібно провести із цього питання Конференцію. Я пропоную провести ії 21 вересня 2017 року.

Із цього питання виступив Пасічний О. С. який підтримав цю пропозицію.

Вирішили:

  1. провести позачергову Конференцію ГС ФФМО 21 вересня 2017 року, об 11 годині дня за адресою: вул. Московська 69/28 «Будинок футболу» із питання «Про приведення діяльності ГС ФФМО у відповідальність до закону про громадські об`єдння шляхом реогранізації.
  2. Всім постійним членам (федераціям футболу районів та міст) провести Виконкоми та вибрати по 3 делегати на областну Конференцію та асоційованим членам по 1 делегату на конференцію.
  3. В термін до 21 серпня 2017 року надати постійним та асоційованим членам копії протоколів про вибраних делегатів до ГС ФФМО за адресою: вул. Московська 69/28 «Будинок футболу».
  4. В разі подачі протокола після 21 серпня 2017 року він буде не дійсний.

Контроль із даного питання покласти на Виконавчого директора ФФМО: Бабейко О. О., Некрасова М. В.

Голосували: За – 12, проти – 0, утримались – 0.

Голова ФФМО: Єропунов М. Л.

Секретар: Бабейко О. О.

 

 

Проект

«Затверджено»

Виконавчим комітетом

Федерації футболу України __________ (протокол № __ )

Перший віце-президент В. Костюченко

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Установчими зборами Громадської спілки

«___________________________________»

«_____» _____________________ 2017р

С Т А Т У Т

ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ

«Федерація футболу Миколаївської області»

2017 рік

І. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Стаття 1. Визначення термінів

Наведені нижче терміни мають такі значення:

ФІФА: Міжнародна Федерація футбольних асоціацій;

УЄФА: Європейський союз футбольних асоціацій;

Міжнародна рада: Міжнародна рада футбольних асоціацій, що приймає та змінює Правила гри у футбол;

ФФУ: Громадська спілка «Федерація футболу України»;

Федерація: Громадська спілка «Федерація футболу Миколаївської області»;

Статут: цей статут Федерації;

Конференція: вищий орган управління Федерації;

Голова Федерації: вища представницька та посадова особа Федерації;

Виконавчий комітет: виконавчий орган Федерації, який керує діяльністю Федерації у період між Конференціями;

Адміністрація: постійно діючий адміністративний орган (апарат) Федерації, до складу якого входять штатні працівники Федерації;

Правила гри: правила гри у футбол, затверджені Міжнародною радою футбольних асоціацій, у відповідності до яких проводяться змагання з футболу;

Регламентні документи Федерації: внутрішні акти Федерації нормативного характеру, які регламентують певні комплекси взаємопов’язаних питань окремих сфер та аспектів діяльності Федерації та її членів, деталізують статутно-організаційні вимоги до її органів та членів, містять процедурні, дисциплінарні та інші загальні правила, які включаються до правової основи організації та діяльності Федерації;

Регіональна федерація футболу: Федерація у випадку наявності в неї статусу регіональної федерації футболу, наданого їй ФФУ в порядку, передбаченому статутом ФФУ;

Суб’єкт футболу: будь-які юридичні або фізичні особи, які задіяні або працюють у футболі;

Територія діяльності: адміністративно-територіальні межі Миколаївської області, в межах якої Федерація здійснює свою діяльність, передбачену Статутом.

II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 2. Найменування, організаційно-правова форма, повноваження, юридичний статус та місцезнаходження

1. Громадська спілка «Федерація футболу Миколаївської області» (далі — Федерація) є громадським об’єднанням фізкультурно-спортивного спрямування, організацією зі статусом юридичної особи, створеною відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» та іншого законодавства України.

2. Федерація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організаційно-правова форма Федерації – громадська спілка.

3. Офіційне найменування Федерації:

повне українською мовою — Громадська спілка «Федерація футболу Миколаївської області»;

скорочене українською мовою — ГС «ФФМО»;

Власна назва Федерації:

повна англійською мовою: — Non-governmental union «________________________»;

скорочена англійською мовою — «FFMO».

4. Разом з повноваженнями щодо своїх членів, передбачених законодавством України для громадських об’єднань і цим Статутом, Федерація також користується повноваженнями щодо розвитку футболу на Території діяльності, делегованими Федерації місцевим органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування з питань фізичної культури і спорту та/чи ФФУ, а також правом на організацію та проведення змагань з футболу місцевого рівня на Території діяльності.

5. Правовою основою діяльності Федерації є Конституція України, законодавство України, статути, регламенти, директиви та рішення органів ФФУ, УЄФА, ФІФА, цей Статут, регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Федерацією у межах її статутних повноважень і є обов’язковими для всіх її членів.

6. Федерація визнає цілі та завдання ФФУ, УЄФА та ФІФА, керується у своїй діяльності документами зазначених організацій, а у випадку наявності в неї статусу регіональної федерації футболу – приймає на себе зобов’язання дотримуватися обов’язків, передбачених статутом ФФУ для регіональних федерацій футболу.

7. Федерація є юридичною особою, наділена правами та обов’язками, які має юридична особа згідно з законодавством України.

8. Місцезнаходження Федерації: _____________________________________________.

Стаття 3. Мета (цілі) та напрями діяльності

1. Метою (цілями) діяльності Федерації є розвиток та популяризація футболу на Території діяльності, направлені на зростання рівня масовості цього виду спорту серед усіх верств населення країни, а також провадження оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, просвітницької, освітньої та наукової діяльності в сфері футболу, впровадження та реалізація фізкультурно-спортивних, реабілітаційних, для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних програм.

2. Напрямами діяльності Федерації є:

2.1. Постійне удосконалення гри у футбол та сприяння її поширенню на Території діяльності;

2.2. Розроблення і забезпечення реалізації та впровадження програм розвитку футболу;

2.3. Сприяння ефективній діяльності членів Федерації з виконання статутних завдань;

2.4. Забезпечення організації та проведення змагань з футболу місцевого рівня на Території діяльності;

2.5. Сприяння налагодженню і розвитку співробітництва та плідної взаємодії між членами Федерації, забезпечення впровадження їх єдиної спільної політики з розвитку футболу;

2.6. Підтримання зв’язку і співпраці з ФФУ, забезпечення дотримання статуту ФФУ та інших регламентних документів ФФУ всіма членами Федерації;

2.7. Контроль та забезпечення дотримання всіма членами Федерації статутних та регламентних документів Федерації, Правил гри (а у випадках, коли підлягають застосуванню документи ФФУ, УЄФА, ФІФА — документів цих організацій) при проведенні матчів з футболу;

2.8. Здійснення єдиної дисциплінарної практики щодо всіх членів Федерації та їх представників;

2.9. Запобігання усім діям чи бездіяльності, що можуть поставити під загрозу чесне проведення змагань з футболу або спричинити зловживання у футболі;

2.10. Захист інтересів членів Федерації у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами, громадськими об’єднаннями, іншими фізичними та юридичними особами;

2.11. Надання правової і соціальної допомоги членам Федерації, гравцям, тренерам та іншим фахівцям з футболу, виявлення турботи про ветеранів футболу;

2.12. Отримання відповідних повноважень щодо організації турнірів на відповідній території;

2.13. Поширення інформації про футбол (у т.ч. про діяльність Федерації) та обміну досвідом у цій сфері у засобах масової інформації;

2.14. Сприяння підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації фахівців з футболу шляхом проведення конференцій, семінарів, курсів та інших науково-практичних заходів;

2.15. Представлення гравців, тренерів та інших фахівців з футболу до нагород, заохочень, присвоєння почесних звань Федерації та сприяння в представленні до державних нагород, заохочень та почесних звань;

2.16. Виготовлення в установленому законодавством порядку офіційної нагородної, пам’ятної атрибутики та сувенірної продукції Федерації.

Стаття 4. Офіційна мова

1. Офіційною мовою Федерації є українська.

2. Офіційні документи Федерації можуть видаватися українською та/або англійською мовами. У разі розбіжностей, український варіант має переважну силу.

Стаття 5. Відносини з ФФУ, УЄФА, ФІФА

1. Як член ФФУ, Федерація:

1.1. Реалізує політику ФФУ в сфері футболу та його розвитку на Території діяльності;

1.2. Бере участь в організації та проведенні на Території діяльності змагань з футболу, що проводяться чи визнаються ФФУ відповідно до її регламентних документів та рішень;

1.3. Визнає компетенцію та юрисдикцію ФФУ, підзвітна та підконтрольна ФФУ в частині делегованих їй повноважень ФФУ;

1.4. Визнає, дотримується та забезпечує дотримання всіма своїми членами статуту ФФУ, рішень, регламентних та нормативних документів ФФУ;

1.5. Виконує накази, розпорядження, доручення та завдання органів управління і Адміністрації ФФУ;

1.6. Погоджує з ФФУ власні статутні та Регламентні документи, календарі змагань з футболу місцевого рівня на Території діяльності.

2. Як регіональна федерація футболу, Федерація:

2.1. Визнає та приймає на себе зобов’язання виконувати певні обов’язки та реалізовувати певні повноваження з питань розвитку футболу, делеговані їй ФФУ, зокрема – ті, що делеговані їй ФФУ на підставі відповідного договору про співпрацю, укладеного ФФУ з Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту;

2.2. Забезпечує відповідність Регламентних документів Федерації аналогічним документам ФФУ, що регулюють подібні відносини;

2.3 Звітує перед ФФУ в порядку, за формами та в строки, встановлені уповноваженими органами ФФУ, а також надає ФФУ інформацію, регламентні, нормативні та інші документи стосовно своєї діяльності на окремі запити ФФУ.

3. Як суб’єкт футболу, Федерація:

3.1. Дотримується та забезпечує дотримання всіма своїми членами Правил гри, статутів, регламентів, директив та рішень ФФУ, УЄФА та ФІФА, дисциплінарних вимог та правил вирішення суперечливих питань, передбачених регламентними документами ФФУ, УЄФА та ФІФА;

3.2. Визнає виключну компетенцію та юрисдикцію органів здійснення футбольного правосуддя ФФУ, УЄФА та ФІФА щодо вирішення всіх спорів, пов’язаних із діяльністю у футболі;

3.3. Організовує та проводить на Території діяльності змагання з футболу відповідно до регламентних документів та рішень ФФУ, УЄФА, ФІФА;

3.4. Виконує та забезпечує виконання всіма своїми членами дисциплінарних санкцій відповідно до рішень органів здійснення футбольного правосуддя ФФУ, УЄФА та ФІФА.

III. ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦІЇ

Стаття 6. Членство в Федерації

1. Членство в Федерації відкрите для осіб, що відповідають вимогам Статуту. Члени Федерації поділяються на постійних та асоційованих.

2. Постійними членами Федерації можуть бути юридичні особи приватного права – районні та міські обласного підпорядкування громадські об’єднання з місцезнаходженням в межах Території діяльності, що здійснюють діяльність, пов’язану з футболом, на Території діяльності, поділяють мету і напрями діяльності Федерації, ФФУ та бажають сприяти їх діяльності (надалі – районні та міські обласного підпорядкування федерації футболу).

3. Асоційованими членами Федерації можуть бути всі інші юридичні особи приватного права з місцезнаходженням в межах Території діяльності, що задіяні у сфері футболу, поділяють мету і напрями діяльності Федерації, ФФУ та бажають сприяти їм.

4. У кожному районі та місті обласного підпорядкування в межах Території діяльності може існувати тільки один постійний член Федерації – районна та міська обласного підпорядкування федерації футболу. Постійні члени Федерації мають повноваження з розвитку футболу у відповідному районі районі чи місті обласного підпорядкування в межах Території діяльності, делеговані їм місцевим органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування з питань фізичної культури і спорту чи Федерацією.

5. Постійні члени Федерації діють з метою практичного втілення у відповідних районах та містах обласного підпорядкування статутних цілей і завдань Федерації.

6. Постійних членів Федерації – районну та міську обласного підпорядкування федерації очолює Голова, обраний демократичним шляхом.

7. Постійні члени Федерації, яким Федерація делегувала частку своїх повноважень, підзвітні і підконтрольні Федерації у межах цих повноважень, погоджують з Федерацією статутні та регламентні документи і календарі змагань з футболу.

8. У діяльності Федерації також можуть брати участь інші юридичні особи приватного права, зокрема професіональні футбольні клуби (команди, що є учасниками всеукраїнських змагань з футболу серед професіональних клубів та знаходяться в межах Території діяльності), які задіяні у сфері футболу і поділяють мету та статутні завдання Федерації.

Стаття 7. Порядок прийому у члени Федерації

1. Особа, що відповідає вимогам статті 6 Статуту та бажає стати членом Федерації, подає Федерації письмову заяву про надання членства. Заява повинна містити найменування кандидата, його місцезнаходження та юридичний статус, рішення про вступ до Федерації та форми участі у футбольній діяльності, відомості про осіб (органи), уповноважених діяти від імені кандидата без довіреності, про склад і засади формування керівних органів, відомості про членство в інших спортивних об’єднаннях, згоду дотримуватися Статуту Федерації, ФФУ, їх регламентів, рішень, директив та визнання їх виключної компетенції і юрисдикції.

2. До заяви додаються копії установчих документів.

3. Федерація може вимагати від кандидата у члени Федерації іншу інформацію (документи) про його структуру та спортивну інфраструктуру (наявність спортивних споруд, обладнання та умов для гри в футбол) тощо.

4. Виконавчий комітет розглядає документи, надані кандидатом у члени Федерації, та передає на розгляд Конференції подану заяву разом зі своїм висновком та рекомендацією прийняти чи відмовити у прийняті кандидата до членів Федерації.

5. Протягом роботи Конференції, на якій має розглядатися питання прийняття кандидата до членів Федерації, кандидат може через своїх представників, представництво яких оформлено відповідно до законодавства, виступити в підтримку своєї заяви. Під час обговорення заяви іншими членами Федерації і проведення голосування із зазначеного питання ці представники мають залишити приміщення, де відбувається Конференція. У разі ухвалення позитивного рішення, представникам члена, щойно прийнятого до Федерації, дозволяється брати участь у подальшій роботі Конференції в якості запрошених.

6. У період між Конференціями Виконавчий комітет може надати кандидату тимчасове постійне або асоційоване членство. Остаточне рішення про членство приймає найближча Конференція.

Стаття 8. Права та обов’язки членів Федерації

1. Члени Федерації користуються правами, передбаченими Статутом, регламентами та рішеннями, прийнятими Федерацією відповідно до нього, а саме:

1.1. Брати участь в обранні органів управління Федерації, висувати кандидатури, бути обраними до складу органів Федерації;

1.2. Брати участь в управлінні Федерації через своїх представників, обраних до органів Федерації;

1.3. Отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності Федерації;

1.4. Вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Федерації;

1.5. Брати участь у спортивних, навчальних, методичних заходах, семінарах та конференціях;

1.6. Користуватися підтримкою Федерації у діяльності, що відповідає статутній меті Федерації;

1.7. Користуватись правовим та соціальним захистом своїх прав і законних інтересів з боку Федерації;

1.8. Висувати кандидатури на обрання Голови Федерації та інших органів управління Федерації;

1.9. Вийти із складу членів Федерації.

2. Члени Федерації зобов’язані:

2.1. Визнавати виключну компетенцію Федерації і ФФУ щодо розвитку футболу на Території діяльності та за її межами, проведення змагань з футболу та дисциплінарної юрисдикції;

2.2. Активно сприяти розвитку футболу та Території діяльності, реалізації політики Федерації у сфері футболу, налагодженню дружніх стосунків між особами, організаціями, колективами, що діють у зазначеній сфері;

2.3. Співпрацювати з Федерацією та ФФУ з усіх питань розвитку футболу у регіоні;

2.4. Підтримувати авторитет Федерації, не чинити дій або бездіяльності, що суперечать статутним цілям Федерації, ФФУ, УЄФА та ФІФА чи підривають їх престиж;

2.5. Дотримуватись Статуту та Регламентних документів, ухвалених органами управління Федерації в межах їх компетенції, визнавати та дотримуватись статутів, директив, інших регламентних та нормативних документів ФФУ, УЄФА та ФІФА, виконувати директиви та рішення їх органів, Правила гри;

2.6. Забезпечувати дотримання Статутів і Регламентних документів Федерації, регламентних та нормативних документів ФФУ, УЄФА та ФІФА усіма особами, які є їх

членами, та виконання дисциплінарних санкцій відповідно до рішень органів здійснення футбольного правосуддя Федерації, ФФУ, УЄФА та ФІФА;

2.7. Виконувати рішення, прийняті органами управління Федерації, дотримуватися принципів поваги, чесності, справедливості та принципу чесної гри;

2.8. Дотримуватися дисциплінарних вимог та правил вирішення суперечливих питань, передбачених статутними та регламентними документами Федерації, ФФУ, УЄФА та ФІФА;

2.9. Визнавати виключну компетенцію та юрисдикцію органів здійснення футбольного правосуддя Федерації, ФФУ, УЄФА та ФІФА щодо вирішення всіх спорів, пов’язаних із діяльністю у футболі;

2.10. Організовувати, проводити чи брати участь тільки у змаганнях, що проводяться чи визнаються Федерацією, ФФУ, УЄФА та ФІФА відповідно до їх регламентних документів та рішень;

2.11. Забезпечувати відповідність своїх статутних і регламентних документів вимогам статутів та регламентних документів Федерації, ФФУ, УЄФА та ФІФА та повідомляти Федерацію про внесені зміни до них;

2.12. Своєчасно сплачувати внески, якщо такі встановлені;

2.13. Звітувати Федерації про виконання делегованих повноважень у футболі в порядку, за формами та в строки, встановлені Федерацією.

Стаття 9. Вихід зі складу Федерації, припинення членства, виключення члена

1. Кожен член Федерації має право добровільно у будь-який час припинити членство у Федерації за своєю ініціативою шляхом подання відповідної заяви до Федерації. В цьому випадку членство в Федерації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень Федерації.

2. У разі припинення організації, що є членом Федерації, її членство в Федерації вважається припиненим з моменту державної реєстрації припинення.

3. Конференція може виключити члена із Федерації у випадку:

3.1. Невиконання своїх обов’язків члена Федерації або своїх зобов’язань перед Федерацією, невиконання рішень органів управління Федерації, в тому числі несвоєчасної сплати членського внеску;

3.2. Порушення статутів, директив, інших регламентних та нормативних документів або рішень Федерації, ФФУ, УЄФА або ФІФА;

3.3. Втрати статусу районної чи міста обласного підпорядкування федерації, що представляє футбол на відповідній території;

3.4. Втрати статусу учасника змагань з футболу серед команд професіональних клубів;

3.5. Втрати повноважень з розвитку футболу у відповідному місті чи районі області в межах Території діяльності, делегованих місцевим органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування з питань фізичної культури і спорту та/чи Федерацією або іншими уповноваженими органами та особами;

3.6. Втрати футбольного спрямування у її діяльності.

4. Член Федерації повинен виконати всі свої зобов’язання перед Федерацією до моменту припинення свого членства.

5. Рішення про виключення члена Федерації вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше ніж 3/4 делегатів, присутніх на Конференції.

Стаття 10. Призупинення членства

1. Якщо член Федерації припустився порушення статутів, регламентів або рішень Федерації, ФФУ, УЄФА або ФІФА, Виконавчий комітет має право призупинити його членство не менш ніж 2/3 голосів від загальної кількості членів Виконавчого комітету. Таке рішення набирає чинності з моменту його прийняття. З моменту призупинення членства такий член позбавляється всіх прав члена Федерації, за виключенням права бути присутнім на

Конференції, на якій розглядатиметься питання про його виключення із Федерації, та висловлення своєї думки під час розгляду цього питання, проте продовжує виконувати всі обов’язки постійного чи асоційованого члена Федерації до остаточного вирішення питання про його членство у Федерації. Всі провадження, відкриті органами здійснення футбольного правосуддя Федерації стосовно члена, членство якого у Федерації призупинено, мають бути завершені до проведення Конференції, на якій розглядатиметься питання про його членство у Федерації.

2. Питання призупинення членства передається на розгляд найближчої Конференції, яка приймає рішення про виключення члена, скасування або продовження призупинення його членства. Якщо Конференція не розглядає це питання, призупинення членства скасовується

Стаття 11. Почесне членство

1. За пропозицією Виконавчого комітету або Голови Федерації, Конференція Федерації може присвоїти звання Почесного члена Федерації будь-якій особі, яка має визначні заслуги перед футболом на Території діяльності.

2. Почесні члени Федерації можуть відвідувати засідання Конференції та Виконавчого комітету, маючи дорадчі повноваження, але без права голосу.

IV. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФЕДЕРАЦІЇ

Стаття 12. Органи управління Федерації

1. Управління Федерацією здійснюється на демократичних засадах, принципах гласності, підпорядкованості і підзвітності органів управління в установленому Статутом порядку, дотримання виконавчої дисципліни та статутних і регламентних документів ФФУ, УЄФА, ФІФА.

2. Органами управління (керівними органами) Федерації є:

а) Конференція;

б) Виконавчий комітет;

в) Голова Федерації.

3. Органами, за допомогою яких Федерація здійснює свою діяльність, є:

а) Адміністрація Федерації;

б) постійні комітети Федерації;

в) Ревізійна комісія

г) органи здійснення футбольного правосуддя;

4. Органи управління Федерації та їх члени повинні бути незалежними один від одного. Члени органів управління не можуть брати участь у розгляді будь-яких питань, що стосуються їх самих і/або відокремлених підрозділів, з яким вони пов’язані, а також у будь-якому випадку, де є або може виникнути конфлікт інтересів.

5. Особа, якій на дату проведення виборів Голови Федерації та/або членів Виконавчого комітету Федерації виповнилось 72 і більше років, не має права бути обраною чи переобраною на ці посади, а в разі виповнення особі 72-х років під час перебування на будь-якій з цих посад – повноваження такої особи припиняються в цей день.

Стаття 13. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності органів управління Федерації та розгляду скарг

1. Члени Федерації, їх офіційні особи та інші працівники повинні вживати всіх необхідних заходів щодо врегулювання виникаючих між ними конфліктних ситуацій, керуючись законодавством, положеннями Статуту, Регламентними документами Федерації.

2. Члени Федерації мають право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність органів управління Федерації в порядку, визначеному Процедурним регламентом чи

Дисциплінарними правилами Федерації. Якщо цими документами не визначений порядок оскарження певних дій або бездіяльності, скарги на рішення, дії, бездіяльність керівних органів розглядаються Конференцією Федерації, а в період між Конференціями – Виконавчим комітетом Федерації.

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Конференції здійснюється шляхом подання відповідної скарги/заяви у відповідності до діючого законодавства України.

Стаття 14. Конференція

1. Вищим органом управління Федерації є Конференція.

2. Кожен постійний член Федерації має право бути представленим на Конференції двома делегатами, а асоційований член Федерації – одним делегатом.

3. За необхідності, порядок ведення Конференції може бути визначений Процедурним регламентом Федерації, що затверджується Конференцією або за дорученням Конференції – Виконавчим комітетом.

Стаття 15. Повноваження Конференції

1. До повноважень Конференції належить:

1.1. Обрання осіб з числа делегатів, які підраховуватимуть голоси (Лічильна комісія);

1.2. Обрання Секретаря Конференції з числа делегатів Конференції;

1.3. Прийняття рішень про членство (вступ чи вихід) Федерації у ФФУ та про направлення до ФФУ пропозиції про скликання позачергового Конгресу ФФУ;

1.4. Розгляд та затвердження звітів Виконавчого комітету та Голови Федерації;

1.5. Розгляд та затвердження звітів Ревізійної комісії;

1.6. Обрання та припинення повноважень Голови Федерації;

1.7. Обрання та припинення повноважень заступників Голови Федерації ;

1.8. Обрання та припинення повноважень членів Виконавчого комітету;

1.9. Затвердження Статуту та внесення змін і доповнень до нього;

1.10. Затвердження Процедурного регламенту Федерації (з правом делегування цих повноважень Виконавчому комітету);

1.11. Обрання та припинення повноважень членів органів здійснення футбольного правосуддя;

1.12. Обрання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії:

1.13. Прийняття до членів Федерації та виключення з членів Федерації;

1.14. Присвоєння звання Почесного члена Федерації;

1.15. Прийняття рішень про виключення з членства у Федерації або скасування рішення Виконавчого комітету про призупинення членства членів Федерації;

1.16. Прийняття рішення про припинення (саморозпуск, реорганізацію) Федерації.

Стаття 16. Порядок скликання чергової Конференції

1. Чергова Конференція проводиться не рідше ніж один раз на рік. Обов’язковим питанням чергової Конференції є розгляд та затвердження звітів Виконавчого комітету та Голови Федерації. Конференція вважається легітимною, якщо на ній присутні більше ніж половина від загальної кількості обраних делегатів.

2. Повідомлення членам Федерації про проведення чергової Конференції надсилається Адміністрацією Федерації щонайменше за 60 днів до дати її скликання. Офіційне запрошення на Конференцію направляється не пізніше ніж за два тижні до дати, на яку призначено Конференцію, із зазначенням часу, місця її проведення та порядку денного, затвердженого Виконавчим комітетом.

3. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення чергової Конференції члени Федерації направляють Адміністрації Федерації довіреність, витяг або протокол засідання відповідного органу управління про обрання делегатів згідно з визначеними Статутом нормами

представництва на Конференцію та висунуті кандидатури на обрання Голови Федерації та інших органів управління Федерації, якщо такі є. У супровідному листі, протоколі або витязі зазначаються адреса місця проживання делегата та засоби зв’язку із ним. У відомостях про висунуті кандидатури до органів управління Федерації зазначаються прізвище, ім’я та по-батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) кандидата та засоби зв’язку з ним.

4. Не можуть бути обрані делегатами чергової Конференції футбольні арбітри будь-якого рівня та представники будь-яких органів здійснення футбольного правосуддя.

5. Член Федерації, який бажає включити питання до порядку денного Конференції, має подати його у письмовій формі до Адміністрації Федерації щонайменше за 30 днів до дати проведення Конференції.

Стаття 17. Порядок скликання позачергової Конференції

1. Позачергова Конференція скликається Виконавчим комітетом з власної ініціативи, на вимогу ФФУ (якщо Федерація є членом ФФУ) або на вимогу не менше ніж 2/3 від загальної кількості членів Федерації, із зазначенням ініціатором скликання питань, що пропонується включити до порядку денного. Якщо вимога про скликання позачергової Конференції не виконана Виконавчим комітетом, ФФУ чи члени Федерації у відповідній кількості мають право самі скликати позачергову Конференцію.

2. У разі скликання позачергової Конференції, вона має відбутися не пізніше ніж за 60 днів з дати прийняття відповідного рішення Виконавчим комітетом або дати реєстрації у Адміністрації Федерації письмової вимоги не менше ніж 2/3 від загальної кількості членів Федерації. Повідомлення про проведення позачергової Конференції із зазначенням часу, місця її проведення та порядку денного розсилається Адміністрацією Федерації щонайменше за 45 днів до дати її скликання.

3. Виконавчий комітет може включити до порядку денного позачергової Конференції будь-які інші питання, що належать до компетенції Конференції.

4. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергової Конференції, члени Федерації направляють Адміністрації Федерації довіреність, витяг або протокол засідання відповідного органу управління про обрання делегатів згідно з визначеними Статутом нормами представництва на Конференцію та висунуті кандидатури на обрання Голови Федерації та інших органів управління Федерації, якщо такі є. У супровідному листі, протоколі або витязі зазначаються адреса місця проживання делегата та засоби зв’язку із ним. У відомостях про висунуті кандидатури до органів управління Федерації зазначаються прізвище, ім’я та по-батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) кандидата та засоби зв’язку з ним.

5. Не можуть бути обрані делегатами позачергової Конференції футбольні арбітри будь-якого рівня та представники будь-яких органів здійснення футбольного правосуддя.

6. Член Федерації, який бажає включити питання до порядку денного Конференції, має подати його у письмовій формі до Федерації щонайменше за 30 днів до дати проведення Конференції.

7. Позачергова Конференція вважається легітимною, якщо на ній присутні більше ніж половина від загальної кількості обраних делегатів.

Стаття 18. Головуючий Конференції

1. Головуючим Конференції є Голова Федерації. У разі його відсутності на Конференції головує його заступник, визначений Головою. Якщо Головою не визначений такий заступник, то Конференція обирає Головуючого з числа членів Виконавчого комітету простою більшістю голосів з числа присутніх на Конференції.

2. За рівного розподілу голосів Головуючий Конференції має вирішальний голос.

Стаття 19. Протокол Конференції

1. Секретар Конференції веде протокол Конференції, який повинен бути надісланий членам Федерації у двадцятиденний строк з дня її проведення.

2. Протокол Конференції підписується Головуючим та Секретарем Конференції.

Стаття 20. Право голосу, порядок прийняття рішень

1. Кожен з делегатів має право одного голосу. Особи, яким надано тимчасове членство, а також члени Федерації, членство яких призупинено, не мають права голосу на Конференції та не враховуються в загальній кількості чи кількості присутніх на Конференції членів Федерації для підрахунку голосів з тих чи інших питань.

2. Голосування за дорученням на Конференції не дозволяється.

3. Голосування з усіх питань порядку денного Конференції є відкритим за умови, якщо не буде прийняте рішення про таємне голосування, за яке має бути подано щонайменше 3/4 голосів делегатів, присутніх на Конференції.

4. Всі рішення на Конференції приймаються простою більшістю голосів делегатів, присутніх на Конференції, за виключенням випадків, передбачених Статутом. Утримання від голосування не враховується.

5. Рішення про членство (вступ чи вихід) Федерації у ФФУ та про направлення до ФФУ пропозиції про скликання позачергового Конгресу ФФУ приймаються не менше ніж 3/4 голосів делегатів Конференції, присутніх на засіданні Конференції.

6. До введення в дію електронного голосування та підрахунку голосів спеціальними технічними засобами в автоматичному режимі, підрахунок голосів на Конференції здійснюється лічильною комісією, що обирається Конференцією.

Стаття 21. Зміни до Статуту, набуття рішеннями чинності

1. Рішення про внесення змін до Статуту приймається Конференцією не менше ніж 3/4 голосів делегатів Конференції, присутніх на засіданні Конференції.

2. Рішення Конференції набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо рішенням не передбачений інший порядок набрання ним чинності.

3. Рішення Конференції є обов’язковими для всіх членів Федерації.

Стаття 22. Виконавчий комітет

1. Виконавчий комітет складається з Голови Федерації та членів, обраних Конференцією. Кількісний склад Виконавчого комітету затверджується Конференцією. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу Виконавчого комітету подаються на розгляд Конференції Головою Федерації. Члени Виконавчого комітету обираються простою більшістю голосів делегатів, присутніх на Конференції.

2. Строк повноважень Виконавчого комітету становить п’ять років з можливістю переобрання. Повноваження будь-якого члена Виконавчого комітету можуть бути достроково припинені Конференцією в будь-який час. У випадку виникнення вакансії серед членів Виконавчого комітету з будь-якої причини, Конференція за поданням Голови Федерації може обрати члена Виконавчого комітету на строк до закінчення повноважень Виконавчого комітету або змінити кількість членів Виконавчого комітету.

Стаття 23. Повноваження Виконавчого комітету

1. Виконавчий комітет підзвітний та підконтрольний Конференції. Виконавчий комітет має повноваження з прийняття рішень з усіх питань, які не належать до компетенції Конференції та інших органів управління Федерації.

2. Повноваження Виконавчого комітету:

2.1. Обрання реєстраційної комісії для встановлення повноважень делегатів та кворуму Конференції;

2.2. Загальне управління справами Федерації, її відокремленими підрозділами і заснованими Федерацією юридичними особами та здійснення контролю за діяльністю їх органів;

2.3. Затвердження кошторису та організаційної структури Федерації;

2.4. Управління та розпорядження коштами і майном Федерації в межах делегованих Конференцією повноважень;

2.5. Прийняття рішень про створення і припинення відокремлених підрозділів та затвердження положень, інших документів, на підставі яких здійснюється їх діяльність;

2.6. Призначення на посади та звільнення з посад керівників відокремлених підрозділів Федерації, затвердження їх кошторисів;

2.7. Вирішення питань про заснування, участь чи членство в інших юридичних особах;

2.8. Затвердження переліку, структури, кількісного складу, повноважень, обов’язків та функцій постійних комітетів Федерації;

2.9. Затвердження голів, заступників голів та членів постійних комітетів Федерації;

2.10. Обрання (призначення) та відкликання (звільнення) Виконавчого директора за поданням Голови Федерації;

2.11. Затвердження регламентів та календарів змагань з футболу місцевого рівня на Території діяльності, що проводяться під егідою Федерації, інших документів стосовно їх призначення та проведення;

2.12. Підготовка та подання на розгляд Конференції звіту про діяльність Федерації;

2.13. Затвердження розмірів вступних та заявкових членських внесків за участь команд в змаганнях місцевого рівня на Території діяльності, що проводяться під егідою Федерації, інших обов’язкових грошових внесків, пов’язаних з організацією та проведенням змагань під егідою Федерації;

2.14. Затвердження розмірів вступних, річних, заявкових та інших обов’язкових внесків членів Федерації та порядку їх сплати;

2.15. Затвердження зразків нагородної, заохочувальної, пам’ятної символіки та атрибутики, печаток та штампів, почесних відзнак Федерації;

2.16. Скликання чергових та позачергових Конференцій Федерації, визначення дати, місця і часу їх проведення та порядку денного;

2.17. Надання статусу тимчасового асоційованого члена Федерації з подальшим винесенням питання членства такої особи у Федерації на найближчу Конференцію;

2.18. Обрання делегатів Федерації до Конгресу ФФУ та на інші засідання ФФУ;

2.19. Здійснення інших повноважень, передбачених Статутом.

3. Виконавчий комітет може доручати підготовку, реалізацію або контроль за виконанням його рішень окремим членам Виконавчого комітету, постійним комітетам чи іншим органам Федерації.

Стаття 24. Частота проведення засідань, кворум

1. Виконавчий комітет збирається не рідше ніж один раз на три місяці. Засідання скликаються Головою Федерації. На письмову вимогу 1/3 членів Виконавчого комітету Голова Федерації зобов’язаний скликати засідання Виконавчого комітету протягом двох тижнів з дати цієї вимоги. Якщо Голова не виконує дану вимогу у передбачений строк, 1/3 членів Виконавчого комітету можуть самостійно скликати таке засідання.

2. Засідання Виконавчого комітету має кворум, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 його членів. Головує на засіданнях Виконавчого комітету Голова Федерації, а у випадку його відсутності – присутній член Виконавчого комітету, обраний головуючим засідання простою більшістю членів Виконавчого комітету, присутніх на засіданні.

3. Виконавчий комітет може проводити засідання та приймати рішення шляхом використання засобів зв’язку з подальшим письмовим оформленням прийнятих рішень.

4. Член Виконавчого комітету та Голова Федерації не можуть брати участі у розгляді будь-якого питання, що стосується члена Федерації, з яким вони пов’язані спільними інтересами, або у випадку будь-якого конфлікту інтересів.

5. Виконавчий комітет має право частково делегувати свої повноваження спеціально створеним комітетам.

Стаття 25. Прийняття рішень, голосування, протокол

1. Рішення на засіданнях Виконавчого комітету приймаються простою більшістю голосів членів Виконавчого комітету, присутніх на засіданні. За рівної кількості голосів під час голосування вирішальний голос має головуючий.

2. Виконавчий комітет приймає рішення щодо процедури голосування. Член Виконавчого комітету може голосувати на його засіданні тільки особисто, голосування за дорученням не дозволяється.

3. Рішення Виконавчого комітету набуває чинності відразу ж після прийняття, якщо Виконавчий комітет не прийме іншого рішення.

4. На засіданні Виконавчого комітету ведеться офіційний протокол. Проекти рішень надаються всім членам Виконавчого комітету перед засіданням, а прийняті рішення доводяться до відома членів Федерації, як правило, в 5-денний термін, але не пізніше трьох місяців від дати проведення засідання Виконавчого комітету.

Стаття 26. Призупинення повноважень члена Виконавчого комітету та інших виборних посадових осіб, відкликання членів комітетів

1. Призупинення повноважень членів Виконавчого комітету, перших заступників та заступників Голови Федерації чи інших виборних посадових осіб:

1.1. Виконавчий комітет, за поданням Голови Федерації, може призупинити повноваження члена Виконавчого комітету, першого заступника та заступника Голови Федерації або члена іншого виборного органу на визначений термін або до наступної Конференції, у випадку вчинення такою особою порушення законодавства, Статуту, Дисциплінарних правил Федерації або ФФУ, Кодексу етики та чесної гри ФФУ, регламентних документів Федерації, ФФУ, УЄФА та ФІФА, невиконання нею своїх обов’язків або на підставі особистої заяви;

1.2. Рішення про призупинення повноважень члена Виконавчого комітету, першого заступника та заступника Голови Федерації або члена іншого виборного органу вважається прийнятим, якщо за нього подано більше ніж 1/2 голосів від загальної кількості членів Виконавчого комітету. Член Виконавчого комітету, щодо якого приймається рішення, не має права брати участь у голосуванні з цього питання. У випадку призупинення повноважень першого заступника та заступника Голови Федерації або члена іншого виборного органу (за виключенням члена Виконавчого комітету), Виконавчий комітет за поданням Голови Федерації може призначити тимчасово виконуючого обов’язки особи, повноваження якої призупинені.

2. Відкликання членів комітетів Федерації:

2.1. Виконавчий комітет, за поданням Голови Федерації, може відкликати члена будь-якого

постійного комітету з посади та замінити його іншою особою на період, що залишився до кінця терміну перебування на посаді, у випадку вчинення порушень, визначних в частині 1 цієї статті, або на підставі особистої заяви;

2.2. Рішення про відкликання члена будь-якого постійного комітету з посади та заміну його іншою особою на період, що залишився до кінця терміну перебування на посаді, вважається прийнятим, якщо за нього подано просту більшістю голосів членів Виконавчого комітету, присутніх на засіданні.

V. ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ

Стаття 27. Голова Федерації, його права та обов’язки

1. Головою Федерації може бути обрана будь-яка дієздатна особа, що є громадянином України, делегатом Конференції та відповідає віковим обмеженням, встановленим Статутом.

2. Кандидатура на обрання Головою Федерації пропонується будь-яким постійним членом Федерації. Пропозиція з кандидатурою Голови Федерації надсилається до Адміністрації Федерації не пізніше ніж за чотири тижні до дати проведення Конференції. Прізвища всіх кандидатів обов’язково надсилаються Адміністрацією Федерації її членам не пізніше, ніж за два тижні до дати проведення Конференції.

3. Кандидат на обрання Головою Федерації не менше ніж за три тижні до проведення Конференції зобов’язаний надати Адміністрації Федерації письмову заяву, в якій він дає свою згоду на участь у виборах Голови Федерації. Кандидат, що не надав заяву, вважається таким, що зняв свою кандидатуру.

4. У випадку, коли на посаду Голови Федерації не було висунуто жодної кандидатури, або коли кандидат/кандидати на посаду Голови Федерації до Конференції або безпосередньо на Конференції знімають свої кандидатури і не залишається жодного кандидата, повноваження чинного Голови Федерації продовжуються до моменту обрання Голови Федерації майбутньою Конференцією в порядку, передбаченому цим Статутом.

5. Голова Федерації обирається Конференцією Федерації строком на п’ять років і може переобиратися на нові строки. Голова Федерації є вищою посадовою особою, яка очолює та представляє Федерацію. Голова Федерації підзвітний та підконтрольний тільки Конференції Федерації та ФФУ (якщо Федерація є членом ФФУ). Строк повноважень Голови Федерації розпочинається від дати його обрання Конференцією і закінчуються з моменту обрання нового Голови Федерації.

6. Голова Федерації має сукупність невід’ємних прав та обов’язків, а саме:

6.1. Керує діяльністю Федерації, є гарантом дотримання Статуту Федерації та законодавства України;

6.2. Без довіреності представляє Федерацію у ФФУ, органах державної влади та органах місцевого самоврядування України та інших країн, державних та недержавних установах, громадських об’єднаннях та перед третіми особами;

6.3. Без довіреності укладає від імені Федерації договори, угоди та інші правочини, відкриває за потребою рахунків в банківських установах;

6.4. Має право першого підпису всіх платіжних та інших фінансових документів Федерації;

6.5. Видає довіреності третім особам на вчинення певних дій від імені Федерації;

6.6. Затверджує штатний розпис та посадові оклади працівників Федерації;

6.7. Видає накази та розпорядження, затверджує інструкції, положення та інші внутрішні документи Федерації;

6.8. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Федерації, затверджує їх посадові інструкції;

6.9. Приймає рішення про притягнення до відповідальності штатних працівників Федерації, застосує заходи заохочення до шатних працівників Федерації

6.10. Подає Конференції пропозицій стосовно кандидатур осіб на обрання головами, заступниками голів та членами органів здійснення футбольного правосуддя;

6.11. Подає Конференції пропозицій стосовно кількості членів Ревізійної комісії та кандидатур осіб на обрання членами Ревізійної комісії;

6.12. Пропонує Конференції кандидатури для обрання на посади перших заступників та заступників Голови Федерації, кількісний та персональний склад Виконавчого комітету;

6.13. Пропонує Виконавчому комітету кандидатуру на призначення Виконавчим директором Федерації;

6.14. Керує роботою та головує на засіданнях Виконавчого комітету Федерації, визначає періодичність їх скликання;

6.15. Подає Виконавчому комітету пропозиції стосовно кандидатур на посади голів, заступників голів та членів постійних комітетів Федерації;

6.16. Нагороджує від імені Федерації осіб за видатні заслуги перед футболом на Території діяльності;

6.17. Представляє за згодою Виконавчого комітету видатних футболістів і тренерів та інших фахівців з футболу, членів Федерації до державних або відомчих нагород та почесних звань;

6.18. Вносить на розгляд Виконавчого комітету подання про призупинення повноважень членів Виконавчого комітету, першого заступника та заступників Голови Федерації та інших виборних посадових осіб, про відкликання членів комітетів;

6.19. Має вирішальний голос за рівної кількості голосів під час будь-якого голосування, в якому він бере участь;

6.20. Здійснює інші повноваження, що передбачені Статутом.

7. На період своєї тимчасової відсутності чи в інших випадках Голова Федерації покладає свої повноваження і обов’язки цілком або в частині на будь-якого із своїх заступників або Виконавчого директора.

8. Якщо Голова Федерації припиняє виконання своїх обов’язків або не має змоги їх виконувати з будь-якої причини, його обов’язки тимчасово виконує один із заступників Голови Федерації, призначений останнім, до обрання Голови Федерації в порядку, визначеному Статутом. У випадку, якщо Голова Федерації не призначив жодного із своїх заступників для тимчасового виконання обов’язків Голови Федерації, тимчасово виконуючий обов’язки Голови Федерації обирається Виконавчим комітетом серед заступників Голови Федерації.

Стаття 28. Вибори Голови Федерації

1. При голосуванні кандидат на обрання Головою Федерації вважається обраним у першому турі голосування, якщо за його кандидатуру подано більше ніж половину голосів делегатів Конференції, присутніх на засіданні Конференції.

2. Якщо обрання у першому турі не відбулося, проводиться другий тур голосування між двома кандидатами, які набрали найбільше голосів у першому турі. Кандидат на обрання Головою Федерації вважається обраним за результатами другого туру голосування, якщо його кандидатура підтримана простою більшістю голосів делегатів Конференції, присутніх на засіданні Конференції.

Стаття 29. Перші заступники та заступники Голови, їх повноваження та обов’язки

1. Перші заступники та заступники Голови обираються Конференцією в кількості та з числа осіб, запропонованих Головою Федерації, строком на п’ять років, і можуть бути достроково відкликані Конференцією в будь-який час.

2. Перші заступники та заступники Голови керують роботою Федерації згідно з розподілом обов’язків між ними, затверджених Головою Федерації, та відповідно до його доручень. За відсутності Голови Федерації його права і обов’язки виконує визначений ним заступник або виконавчий директор, який має право підпису.

3. Перші заступники та заступники Голови підпорядковуються і підзвітні Голові Федерації та Конференції.

VI. ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЦІЇ

Стаття 30. Виконавчий директор Федерації. Повноваження та обов’язки

1. Виконавчий директор є головною посадовою особою Адміністрації та відповідає за організацію, управління і спрямування її діяльності.

2. Виконавчий директор призначається на посаду та звільняється з неї Виконавчим комітетом за пропозицією Голови Федерації.

3. Виконавчий директор Федерації має такі повноваження та обов’язки:

3.1. Представництво Федерації в частині, делегованій йому Головою Федерації;

3.2. Керівництво Адміністрацією Федерації;

3.3. Складання та подання на затвердження Виконавчим комітетом річного кошторису надходжень та витрат Федерації;

3.4. Ініціювання витрат в межах бюджету Федерації;

3.5. Організація заходів з підготовки засідань органів управління Федерації;

3.6. Ведення офіційного протоколу засідань Виконавчого комітету Федерації;

3.7. Контроль за виконанням рішень органів управління Федерації;

3.8. Видання наказів, розпоряджень, інструкцій та інших документів, обов’язкових для підпорядкованих йому підрозділів Федерації.

4. Наказом Голови Федерації Виконавчий директор може бути наділений правом першого підпису платіжних та інших фінансових документів Федерації, а також повноваженнями без довіреності укладати від імені Федерації договори, угоди та інші правочини, відкривати рахунки в банківських установах, приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Федерації, затверджувати їх посадові інструкції, приймати рішення про притягнення до відповідальності штатних працівників Федерації, застосувати заходи заохочення до шатних працівників Федерації тощо.

5. Виконавчий директор бере участь у Конференціях, засіданнях Виконавчого комітету та постійних комітетів.

6. Головою Федерації або Виконавчим комітетом можуть бути встановлені додаткові права та обов’язки Виконавчого директора.

VII. АДМІНІСТРАЦІЯ ФЕДЕРАЦІЇ

Стаття 31. Адміністрація Федерації

1. Адміністрація здійснює поточну роботу з виконання завдань Федерації під керівництвом Виконавчого директора, а саме:

1.1. здійснює організаційну підготовку засідань, забезпечує ведення протоколів та реалізує рішення органів управління Федерації;

1.2. здійснює фінансово-господарську діяльність Федерації;

1.3. веде листування, планує поточну та перспективну діяльність Федерації та подає складені плани роботи на узгодження Голові Федерації;

1.4. веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність Федерації і подає Голові Федерації звітність щодо надходжень та витрат;

1.5. співпрацює із засобами масової інформації та громадськістю;

1.6. координує роботу постійних комітетів Федерації;

1.7. взаємодіє з ФФУ.

VIII. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ФЕДЕРАЦІЇ, ПОРЯДОК ЇХ CТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ

Стаття 32. Відокремлені підрозділи Федерації. Порядок їх створення, діяльності та припинення

1. Федерація самостійно визначає свою внутрішню організаційну структуру і може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, створюються та припиняють свою діяльність за рішенням Виконавчого комітету Федерації.

2. Відокремлені підрозділи Федерації у своїй діяльності керуються Статутом Федерації та діють на підставі Положення, що затверджується Виконавчим комітетом Федерації.

3. Керівник відокремленого підрозділу призначається та звільняється Виконавчим комітетом Федерації.

4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

— реалізують статутні мету та завдання Федерації в певному районі на Території діяльності;

— представляють інтереси Федерації та організовують виконання рішень органів управління Федерації в певному районі на Території діяльності;

— співпрацюють з громадськими об’єднаннями або їх відокремленими підрозділами, профспілковими організаціями, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування в певному районі на Території діяльності;

— виконують інші функції та завдання, визначені Положенням про відповідний відокремлений підрозділ або покладені на них рішеннями Виконавчого комітету.

IX. ПОСТІЙНІ КОМІТЕТИ, ЕКСПЕРТНІ ТА РОБОЧІ ГРУПИ

Стаття 33. Комітети

1. Постійні комітети Федерації є робочими органами з основних напрямів організації і розвитку футболу на Території діяльності. Комітети створюються і діють у відповідності до Статуту Федерації та Положень про них, затверджених Виконавчим комітетом.

2. Голова, заступники голови та члени кожного постійного комітету обираються та відкликаються Виконавчим комітетом за пропозицією Голови Федерації. Голова, заступник голови та члени постійних комітетів здійснюють свою діяльність на громадських засадах, як штатні працівники Федерації або на інших умовах, визначених Виконавчим комітетом Федерації.

3. Перелік, кількісний склад, повноваження, обов’язки та функції постійних комітетів затверджуються Виконавчим комітетом.

Стаття 34. Експертні та робочі групи

1. Будь-який з органів управління Федерації або Виконавчий директор, у разі необхідності, можуть призначити експертні або робочі групи для виконання певних завдань, визначивши їх повноваження та обов’язки.

X. ВЛАСНІСТЬ ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 35. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна

1. Федерація є непідприємницьким товариством, забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Федерації або їх частини серед засновників (учасників), членів, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

2. Доходи (прибутки) Федерації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей), завдань та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

3. Федерація може мати у власності кошти та майно, необхідні для здійснення своєї статутної діяльності.

4. Джерелами фінансування Федерації є:

4.1. Вступні та періодичні членські внески її членів;

4.2. Внески членів Федерації, футбольних клубів та установ згідно з регламентами змагань, що проводяться під юрисдикцією Федерації;

4.3. Кошти або майно, передане їй членами Федерації, державою або органами місцевого самоврядування у встановленому порядку;

4.4. Кошти або майно, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, грантів;

4.5. Грошові надходження від ФФУ;

4.6. Кошти від реалізації будь-яких прав, у тому числі, інтелектуальних, комерційних, телевізійних, а також від використання об’єктів власності та майна, що належить Федерації;

4.7. Пасивні доходи (доходи, одержані як проценти, дивіденди, роялті, страхові виплати, відшкодування тощо);

4.8. Кошти або майно від діяльності Федерації направленої на досягнення мети та виконання завдань згідно Статуту;

4.9. Кошти, що надходять від здавання майна в оренду, управління, користування тощо;

4.10. Майно, придбане за рахунок власних коштів;

4.11. Майно та кошти, придбані в результаті діяльності створених Федерацією госпрозрахункових установ та організацій, підприємств, заснованих Федерацією;

4.12. Грошові внески, перераховані Федерації згідно з рішеннями органів здійснення футбольного правосуддя відповідно до положень Статуту;

4.13. інші надходження, отримані внаслідок статутної діяльності та такі, що не суперечать законодавству.

5. Власністю Федерації можуть бути будівлі, споруди, житловий фонд, інше рухоме та нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності Федерації, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.

6. Федерація самостійно і незалежно:

6.1. Здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном через свої органи управління в межах їх повноважень;

6.2. Має право в установленому порядку засновувати підприємства, установи, організації, необхідні для досягнення статутних цілей;

7. У разі припинення Федерації її активи (майно та кошти) не можуть розподілятися між її членами і за рішенням Конференції передаються на статутні цілі іншій неприбутковій організації такого ж виду – громадському об’єднанню, метою діяльності якого є розвиток та популяризація футболу, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються до доходу державного бюджету.

Стаття 36. Ревізійна комісія

1. Контроль за розпорядженням майном та фінансово-господарською діяльністю Федерації здійснюється Ревізійною комісією Федерації. Ревізійна комісія складається з голови комісії, заступника голови комісії та одного члена комісії, які обираються Конференцією з числа кандидатів, запропонованих Головою Федерації, строком на п’ять років, і можуть бути достроково відкликані Конференцією в будь-який час. Ревізійна комісія подає на розгляд Конференції результати проведених нею перевірок.

2. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Виконавчого комітету або будь-якого іншого органу управління Федерації.

3. Кворум для прийняття рішення Ревізійною комісією складається з двох її членів.

4. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Конференції, з власної ініціативи, на вимогу не менш ніж 1/3 членів Федерації та за зверненням ФФУ.

5. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Федерації та її членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень.

6. Ревізійна комісія має право вимагати скликання позачергової Конференції, якщо виникла загроза принциповим інтересам Федерації або її членів, чи нею були виявлені зловживання з боку посадових осіб Федерації або її членів.

Стаття 37. Фінансовий рік

1. Фінансовий рік Федерації починається 1 січня і закінчується 31 грудня щорічно.

2. На кожний фінансовий рік затверджується кошторис надходжень та витрат Федерації. Витрати, що не передбачені кошторисом, здійснюються лише на підставі прийнятого Виконавчим комітетом Федерації рішення.

Стаття 38. Відповідальність за використання майна та коштів

1. Федерація зобов’язана вести бухгалтерський облік, складати фінансову звітність та статистичну інформацію, бути зареєстрованою у відповідних державних органах, у тому числі в органах доходів і зборів, та сплачувати до бюджету обов’язкові податки й платежі відповідно до законодавства.

2. Органи управління Федерації зобов’язані дотримуватись цільового та ефективного використання майна та коштів Федерації, у тому числі наданих ФФУ на реалізацію статутної діяльності Федерації як безповоротної фінансової допомоги, і звітувати про їх використання у порядку та спосіб, визначені законодавством та/або ФФУ.

3. Органи управління Федерації зобов’язані надавати необхідну ФФУ документацію, звітність та інформацію під час здійснення ФФУ перевірок дотримання статутної діяльності, у тому числі за зверненнями юридичних чи фізичних осіб, цільового та ефективного використання майна та коштів, наданих ФФУ на реалізацію статної діяльності Федерації як безповоротної фінансової допомоги.

4. Органи управління Федерації зобов’язані забезпечити організацію та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності й статистичної інформації відповідно до законодавства України, а також дотримуватись фінансової дисципліни.

5. Голова та Виконавчий директор Федерації несуть персональну відповідальність за організацію та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності й статистичної інформації, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів та звітності протягом встановленого строку, але не менше трьох років.

XI. ЗМАГАННЯ

Стаття 39. Змагання з футболу

1. Лише Федерація має повноваження організовувати або скасовувати змагання з футболу місцевого рівня на Території діяльності за участю членів Федерації.

2. Змаганнями Федерації, зокрема, є:

2.1. Чемпіонат та Кубок ФФМО серед аматорських команд;

2.2. Чемпіонати ФФМО серед дитячо-юнацьких команд у різних вікових категоріях (ДЮФЛ ФФОО);

2.3. Обласні змагання на призи клубу «Шкіряний м’яч»;

2.4. Чемпіонат ФФМО серед жіночих команд;

2.5. Чемпіонат ФФМО серед студентських команд;

2.6. Чемпіонат ФФМО серед ветеранів;

2.7. Щорічні міжнародні та всеукраїнські турніри серед дитячо-юнацьких, аматорських і професіональних команд;

2.8. Інші змагання місцевого рівня під егідою Федерації.

3. Виконавчий комітет Федерації має право приймати рішення про організацію або включення до компетенції Федерації інших змагань з футболу місцевого рівня на Території діяльності, а також про скасування існуючих змагань.

Стаття 40. Регламенти змагань

1. Виконавчий комітет затверджує Регламенти, якими визначаються умови і порядок участі команд у змаганнях з футболу, що проводяться Федерацією.

2. Умовою допуску до змагань, що проводяться Федерацією, є згода виконувати положення Статуту Федерації, регламентів та рішень компетентних органів управління Федерації, прийнятих відповідно до них.

Стаття 41. Права членів Федерації стосовно проведення змагань, створення об’єднань

1. Членам Федерації забороняється створення будь-яких об’єднань, союзів, асоціацій, ліг, угруповань клубів тощо без згоди Федерації.

2. Член Федерації або його футбольні команди не мають права організовувати та проводити змагання з футболу на території діяльності іншого члена Федерації без згоди останнього.

XII. ЗДІЙСНЕННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ

Стаття 42. Органи здійснення футбольного правосуддя, їх склад та повноваження

1. Органами здійснення футбольного правосуддя в Федерації є:

а) Контрольно-дисциплінарний комітет – орган першої інстанції;

б) Апеляційний комітет – орган другої інстанції.

2. Члени Контрольно-дисциплінарного комітету не можуть входити до складу Виконавчого комітету та повинні бути повністю незалежними один від одного.

3. Члени Апеляційного комітету не можуть призначатися (обиратися) до будь-яких інших органів Федерації.

4. Голови, заступники голів та члени органів здійснення футбольного правосуддя обираються Конференцією з кандидатур, запропонованих Головою Федерації, строком на п’ять років, і можуть бути достроково відкликані Конференцією в будь-який час.

5. Юрисдикція та процесуальні дії органів здійснення футбольного правосуддя Федерації визначаються Дисциплінарними правилами Федерації, затвердженими Виконавчим комітетом.

6. Органи здійснення футбольного правосуддя Федерації мають виключну компетенцію розглядати всі спори стосовно справ Федерації, які виникають між Федерацією та її членами, їх командами, гравцями або офіційними особами.

7. Під час розгляду справ органи здійснення футбольного правосуддя Федерації застосовують Дисциплінарні правила Федерації, Статутні і регламентні норми, правила, постанови Федерації, ФФУ, УЄФА та ФІФА.

8. Органи здійснення футбольного правосуддя ФФУ мають виключну компетенцію розглядати усі скарги на рішення, прийняті органами здійснення футбольного правосуддя членів ФФУ. Будь-яка така скарга має подаватися до органів здійснення футбольного правосуддя ФФУ протягом строків, визначених Дисциплінарними правилами ФФУ, та тільки після того, як вичерпано усі офіційні внутрішні процедури Федерації.

9. Федерація визнає виключну компетенцію органів футбольного правосуддя ФФУ та Спортивного арбітражного суду в м. Лозанна щодо вирішення усіх питань, що пов’язані з діяльністю у футболі. Всі спори між Федерацією та ФФУ чи іншими суб’єктами футболу підлягають вирішенню виключно органами здійснення футбольного правосуддя ФФУ.

Стаття 43. Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації

1. Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації (далі — КДК) складається з голови КДК, заступника голови КДК та 3 членів КДК. Кворум для прийняття рішень КДК становлять три її члени.

2. Голова КДК повинен мати вищу юридичну освіту та досвід роботи за фахом не менше трьох років.

Стаття 44. Апеляційний комітет

1. Апеляційний комітет (далі — АК) складається з голови АК, заступника голови АК та одного члена АК.

2. АК уповноважений розглядати апеляції на рішення КДК відповідно до чинних на той момент Дисциплінарних правил Федерації.

3. Голова та заступник АК повинні мати вищу юридичну освіту та досвід роботи за фахом не менше трьох років.

XIII. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 45. Дисциплінарна юрисдикція

1. Дисциплінарні санкції застосовуються за неспортивну поведінку, порушення Правил гри та/або порушення Статутів Федерації, ФФУ, УЄФА, ФІФА, регламентів, положень, рішень і директив.

2. Юрисдикція Федерації розповсюджується на внутрішні спори між юридичними та фізичними особами в межах її відомчих повноважень.

Стаття 46. Дисциплінарні санкції

1. Дисциплінарні санкції, що застосовуються до фізичних та юридичних осіб, які працюють або задіяні у футболі на місцевому рівні під юрисдикцією Федерації, визначаються Дисциплінарними правилами Федерації, затвердженими Виконавчим комітетом Федерації.

2. Повноваженнями застосовувати дисциплінарні санкції наділені виключно органи здійснення футбольного правосуддя.

XIV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 47. Визнання Статуту Федерації

1. Кожний член Федерації повинен включити у свій статут положення, відповідно до якого він, його клуби, офіційні особи та футболісти завжди повинні дотримуватись та виконувати вимоги Статуту та прийнятих на його основі регламентів, положень, правил, рішень та директив.

Стаття 48. Право, що застосовується, питання, не визначені у Статуті, місце вирішення спорів

1. Всі питання та аспекти діяльності Федерації регулюються цим Статутом, законодавством України, статутними та регламентними нормами ФФУ, УЄФА та ФІФА.

2. Виконавчий комітет уповноважений приймати рішення з усіх питань, не врегульованих цим Статутом і регламентами згідно з положеннями ФФУ, УЄФА та ФІФА. За відсутності зазначених положень, Виконавчий комітет приймає рішення згідно з принципами чесності, законності та справедливості.

3. Місцем розгляду спорів, що підпадають під юрисдикцію Федерації, є місцезнаходження Федерації.

Стаття 49. Припинення діяльності Федерації

1. Припинення діяльності (саморозпуск або реорганізація) Федерації здійснюється тільки за рішенням не менше ніж 3/4 голосів від загальної кількості обраних делегатів Конференції Федерації або за рішенням суду.

2. У випадку прийняття рішення про припинення діяльності Конференція Федерації створює ліквідаційну комісію (комісію з реорганізації) або доручає Виконавчому комітету здійснювати повноваження ліквідаційної комісії (комісії з реорганізації) для проведення припинення Федерації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Федерації після припинення діяльності відповідно до Статуту.

3. Майно та кошти Федерації за жодних обставин не можуть бути розподілені між членами Федерації, і жодне рішення, яке ухвалюється з цією метою, не матиме законної сили.

4. Рішення про передачу майна та коштів Федерації іншій неприбутковій організації такого ж виду – громадському об’єднанню, метою діяльності якого є розвиток та популяризація футболу, приймається не менш ніж 3/4 голосів від загальної кількості обраних делегатів Конференції, а в разі неприйняття такого рішення – майно та кошти Федерації зараховуються до доходу відповідного бюджету (місцевого чи державного). Без такої передачі майна та коштів будь-яке рішення про припинення діяльності Федерації не матиме законної сили.

5. У разі реорганізації Федерації все її майно, активи та пасиви, права та обов’язки передаються правонаступнику. Федерація за жодних умов не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

Стаття 50. Прикінцеві положення

1. Виключне право тлумачення норм цього Статуту належить Виконавчому комітету Федерації.

2. Якщо будь-яке з положень цього Статуту стане недійсним, то це не впливає не дійсність інших його положень.

Підписи осіб, уповноважених установчими зборами на підписання Статуту:

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*