Не пропусти

СТАТУТ КП «МАРТИНІВСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішення сесії

Прибужанівської сільської ради

№____ від «___»_________2017р.

Прибужанівський сільський голова

__________________О.А.Тараненко

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«МАРТИНІВСЬКЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО»

с.Мартинівське

Вознесенського району

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАРТИНІВСЬКЕ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО» (надалі — Підприємство) засноване на комунальній власності і підпорядковане Прибужанівській сільській раді та знаходиться в управлінні її виконкому (надалі –Орган управління майном).

1.2. Найменування Підприємства:

— повне — КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАРТИНІВСЬКЕ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО»

— скорочене КП «МЖКГ».

1.3. Юридична адреса підприємства: 56525 Миколаївська область, Вознесенський район, с.Мартинівське.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Підприємство створене з метою надання послуг населенню та юридичним особам, здійснення іншої діяльності, передбаченої цим Статутом.

2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:

— Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

— Забір очищення та постачання води.

— Оптовий продаж питної води.

— Прибирання та благоустрій вулиць, дворів, контейнерних майданчиків, тротуарів, газонів та ін..

— Прибирання, вивезення та знешкодження сміття.

— Механізоване очищення доріг, вулиць, тротуарів і прилеглих територій від снігу та інших забруднень.

— Посадка зелених насаджень.

— Покіс трави прибудинкових територій та узбіччя доріг.

— Обробка земельних ділянок населення.

— Виконання будівельних та шляхових робіт.

— Виробництво будівельних матеріалів та інших товарів.

— Надання обрядових послуг, послуг з поховання.

— Надання побутових послуг населенню та організаціям.

— Торговельно-закупівна діяльність, оптова, роздрібна та комісійна торгівля, відкриття та експлуатація торгових точок та відділів.

— Організація та проведення конкурсів, аукціонів, виставок, ярмарок, лотерей, комерційних ігор та розваг.

— Інноваційна, холдингова, інвестиційна діяльність.

— Зовнішньоекономічна діяльність.

— Проведення будівельних робіт в області житлового соціально-культурного та промислового будівництва у тому числі реконструкційне технологічне переобладнання та ремонтно-будівельні роботи.

— Деревообробка.

— Механізоване подріблення відходів деревини в щепу.

— Надання автотранспортних послуг.

— Відкачка, вивезення та утилізація нечистот від населення.

— Заготівля та реалізація паливно-мастильних матеріалів.

— Забезпечення зайнятості населення.

— Охорона навколишнього природного середовища.

— Благодійницька та доброчинна діяльність.

— Інша діяльність яка не заборонена чинним законодавством України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Підприємствр є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, який затверджується Органом управління майном.

3.3. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та інших нормативним актам України. Створення будь-яких спільних підприємств за участю Підприємства здійснюється за рішенням сільської ради.

3.4. Підприємство веде самостійний баланс, має поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням. Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.

Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Органа управління майном, так як і Орган управління майном, не несе відповідальності за зобов’язання Підприємства.

3.6. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді та третейському суді.

4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

4.2. Майно Підприємства є комунальною власністю Прибужанівської сільської ради і закріплюється за ним на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного господарського відання. Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту.

4.3. Джерелом формування майна Підприємства є:

— майно, передане йому органами місцевого самоврядування;

— доходи, одержані від реалізації продукції, надання послуг, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

— доходи від цінних паперів;

— кредити банків та інших кредиторів;

— капітальні вкладення і дотації з бюджету;

— безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

— інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством.

4.4. Відчуження основних фондів, що є комунальною власністю і закріплені за Підприємством, здійснюється за погодженням з Органом управлінням майном. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються виключно на інвестиції Підприємства і є комунальною власністю.

4.5. Застава майна Підприємства, що є комунальною власністю, для отримання кредитів чи інших цілей здійснюється тільки за попереднім погодженням з Органом управління майном.

4.6. Підприємство має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів його структурних підрозділів, філіалів, цехів, а також нежитлових приміщень) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать, а також списувати їх з балансу за погодженням з Органом управління майном.

4.7. Підприємство здійснює володіння, користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

4.8. Збитки завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами , юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду або арбітражного суду.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Права Підприємства:

5.1.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до коньюктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.1.2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, за фіксованими цінами.

5.1.3. Підприємство вправі створювати філіали, представництва, відділення, дочірні підприємства та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджувати документи про них.

5.2. Обов’язки Підприємства:

5.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинно враховувати інтереси територіальної громади.

5.2.2. Підприємство:

— забезпечує своєчасну оплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

— здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та введення в дію придбаного обладнання;

— здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню виробництва;

— придбає необхідні матеріальні ресурси і підприємства, установ, організацій незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

— створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, санітарного страхування;

— здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості, як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища, його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства.

5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського, податкового обліку та статистичної звітності.

6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ.

6.1. Управління Підприємством здійснює його керівник.

6.2. Наймання керівника здійснюється сільським головою шляхом укладання з ним контракту. Підприємство самостійно визначає структуру управління і встановлює штати.

6.3. Керівник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Органу управління майном та інших органів управління даного Підприємства.

Керівник Підприємства:

— несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;

— діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх установах та організаціях;

— розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства;

— укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків поточні та інші рахунки;

— несе відповідальність за складання та виконання фінансових планів;

Органом управління майном не має право втручатися в оперативну і господарську діяльність Підприємства.

6.4. Заступник керівника Підприємства, керівники та спеціалісти підрозділів апарату управління і структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць тощо), а також старші майстри і майстри призначаються на посаду і звільняються з посади керівником Підприємства.

6.5. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участю його трудового колективу та уповноваженим ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюється питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

6.6. Право на укладання колективного договору від імені власника надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому органу.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ

7.1. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внесення передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні фонди, залишається у повному його розпорядженні.

7.2. Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних зі своєю діяльністю:

— фонди розвитку виробництва;

— фонди споживання;

— резервний фонд;

— інші фонди.

7.2.1. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів відрахувань від чистого прибутку у розмірі 50%. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально – технічної бази Підприємства. Напрямки витрат фонду визначаються кошторисом.

7.2.2. Фонд споживання створюється у розмірі 15% чистого прибутку. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

Керівник Підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективними договорами. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства обумовлюється в контракті.

7.2.3. Резервний фонд Підприємства утворюється в розмірі 25% чистого прибутку та призначається для покриття витрат, які пов’язані з відшкодування збитків та незапланованих втрат.

7.3. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (доход), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.

7.4. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, установами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюється на основі договорів.

7.5. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

7.6. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішується трудовим колективом за участю керівника Підприємства, якщо інше не передбачене законодавством.

7.7. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.

8.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства є компетенцією Органу управління майном.

8.2. Зміни та доповнення до Статуту набувають чинності з дня їх реєстрації у органі реєстрації.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (приєднання, злиття, поділ, виділення, перетворення) або ліквідації. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Прибужанівської сільської ради.

9.2. При реорганізації Підприємства права та обов’язки у відповідних частинах переходять до його правонаступника.

9.3. Підприємство може бути ліквідовано за рішенням Прибужанівської сільської ради або постанови арбітражного суду.

9.4. Ліквідація Підприємства проводиться призначеною Органом управління майном ліквідаційною комісією, а у разі визнання Підприємства банкрутом – ліквідаційною комісією, призначеною арбітражним судом.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження управління Підприємством. Про початок ліквідації Підприємства, про строк подання заяв про претензії до нього, ліквідаційна комісія сповіщає в одному з офіційних органів преси.

9.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, визначає його кредиторів і дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів по сплаті боргів Підприємства третім особам, складає ліквідаційний баланс та надає його органу, що призначив ліквідаційну комісію.

9.6. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

9.7. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.