Не пропусти

Створено Комунальне підприємство «АЛЬТЕН», для будівництва сонячної станції, за проектом нардепа Лівіка О.П.

 

Створено Комунальне підприємство «АЛЬТЕН», для будівництва сонячної станції, за проектом нардепа Лівіка О.П. 

УКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від 15 червня 2017 року № 1                                                 32 сесія VII скликання

 

м. Вознесенськ

 

Про створення Комунального підприємства

«АЛЬТЕН» Вознесенської міської ради

 

З метою виробництва альтернативної «зеленої» енергії з застосуванням сучасних технологій, розвитку «зеленої» енергетики в місті Вознесенську та зважаючи на постійне підвищення вартості електричної енергії, що суттєво впливає на функціонування міського господарства, відповідно до статей 81, 82, частини четвертої статті 87, статей 89, 90, 93, частини другої статті 169 Цивільного кодексу України, статей 56-58 62, 63, 78 Господарського кодексу України, статей 14-16, частини першої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», рішенням Вознесенської міської ради від 28.09.2007 №4 «Про затвердження Типового статуту комунального підприємства», керуючись підпунктом 30 частини першої статті 26, частиною другою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вознесенська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Створити Комунальне підприємство «АЛЬТЕН» Вознесенської міської ради.

 

2.Створити статутний капітал Комунального підприємства «АЛЬТЕН» Вознесенської міської ради в розмірі 50000,00 грн. (П’ятдесят тисяч грн. 00 коп.) за рахунок коштів міського бюджету.

 

3.Затвердити статут Комунального підприємства «АЛЬТЕН» Вознесенської міської ради, що додається.

 

4.Уповноважити керівника Комунального підприємства «АЛЬТЕН» Вознесенської міської ради подати державному реєстратору документи для проведення держаної реєстрації юридичної особи.

 

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства та енергозбереження (Франк Л.І.).

 

 

Секретар Вознесенської міської ради                       /підпис/                                  Л.М.Торжинська

 

Згідно з оригіналом:

Начальник відділу забезпечення депутатської діяльності

та сприяння розвитку місцевого самоврядування                                                 Л.О.Царенко

Пояснювальна записка

до проекту рішення сесії Вознесенської міської ради

 

Про створення Комунального підприємства «Альтен»

Вознесенської міської ради

 

1.Обґрунтування необхідності прийняття цього рішення.

З метою виробництва альтернативної «зеленої» енергії з застосуванням сучасних технологій, розвитку «зеленої» енергетики в місті Вознесенську та зважаючи на постійне підвищення вартості електричної енергії, що суттєво впливає на функціонування міського господарства, виникла необхідність у винесенні даного питання на розгляд чергової сесії міської ради.

 

2.Мета та завдання проекту рішення.

Створити Комунальне підприємство «Альтен» Вознесенської міської ради та затвердити статут підприємства.

 

3.Загальна характеристика та основні положення проекту рішення.

В проекті пропонується створити Комунальне підприємство «Альтен» Вознесенської міської ради та затвердити статут підприємства.

 

4.Стан нормативно-правової бази.

Господарський кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

5.Фінансово-економічне обґрунтування.

Даний проект рішення потребує виділення коштів з міського бюджету на створення статутного фонду новоствореного комунального підприємства.

 

6.Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту рішення

Прийняття даного рішення дасть можливість створити комунальне підприємство та затвердити його статут.

 

7.Інформація про оприлюднення даного проекту рішення.

Проект рішення був розміщений на офіційному сайті міста Вознесенська в розділі «Нормативні акти» в підрозділі «Проекти рішень на чергову сесію міської ради» __червня 2017 року.

 

8.Суб’єкт подання — Управління комунальної власності Вознесенської міської ради.

 

 

Керівник суб’єкта подання

 

Начальник Управління комунальної

власності Вознесенської міської ради                                               В.П. Міняйло

Копія

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Вознесенської

міської ради

від 15.06.2017 № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«АЛЬТЕН» ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Вознесенськ

2017 рік

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Комунальне підприємство “Альтен ” Вознесенської міської ради (далі –

Підприємство), створене відповідно до рішення Вознесенської міської ради від 15 червня 2017 року № 1 «Про створення Комунального підприємства «АЛЬТЕН» Вознесенської міської ради».

 

Підприємство засноване на комунальній власності Територіальної громади міста Вознесенська.

Засновником Підприємства є Територіальна громада міста Вознесенська в особі Вознесенської міської ради (далі – Засновник).

Підприємство підпорядковане Засновнику, в межах встановлених законодавством України та даним Статутом.

 

1.2.Найменування підприємства:

повне – Комунальне підприємство “Альтен” Вознесенської міської ради (українською мовою);

Cmmunal enterprise “Alten” Voznesensk city counsil (англійською мовою).

 

Скорочене – КП “ Альтен” ВМР (українською мовою);

CE “Alten” VCC (англійською мовою).

 

1.3. Місцезнаходження Підприємства: 56500, Україна, Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Пушкінська, 4.

 

ІІ. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

2.1. Метою діяльності Підприємства є запровадження та розвиток альтернативних джерел енергії на території громади. Реалізація економічних, соціальних, професійних і немайнових інтересів працівників, розвиток сучасної високоефективної системи обслуговування суб’єктів господарської діяльності та населення в різних сферах на основі використання прогресивних технологій, задоволення потреб в послугах, отримання прибутку від здійснення господарської діяльності, а також задоволення суспільних потреб.

 

                                    ІІІ. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

3.1. Предмет діяльності Підприємства:

3.1.1. Сприяння реалізації на території громади проектів альтернативної енергетики;

3.1.2. Забезпечення проектування, будівництва та експлуатації сонячних електростанцій;

3.1.3. Утримання та експлуатація інших об’єктів альтернативної енергетики.

 

3.2. Підприємство може здійснювати і інші види діяльності, якщо вони не заборонені чинним законодавством України і відповідають меті передбаченій Статутом підприємства.

 

3.3. У випадках передбачених законодавством, Підприємство отримує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

 

ІV. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

 

4.1. Підприємство є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

 

4.2. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків України, печатку зі своїм найменуванням, кутові штампи та інші реквізити.

 

4.3. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 

4.4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах належного йому на праві господарського відання майна, згідно з діючим законодавством України. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями Засновника, Засновник не відповідає за зобов’язаннями Підприємства.

 

4.5. Підприємство має право:

 • Укладати угоди (контракти) купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, збереження, лізингу, оренди, доручення, технічного обслуговування, набувати майнових та особистих немайнових прав, та інші угоди, передбачені чинним законодавством України, спрямовані на виконання мети діяльності Підприємства;
 • Виступати у стосунках з іншими особами від свого імені, бути позивачем та відповідачем у суді, Господарському та третейському судах України;
 • Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях та інших об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо на те є згода Засновника і це не суперечить антимонопольному законодавству України та іншим нормативним актам України.

 

 1. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

 

5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Підприємства. Право власності на закріплене за Підприємством майно належить Засновнику. Майно, придбане у процесі господарської діяльності, є власністю Засновника.

 

5.2.Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві повного господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується зазначеним, відповідно до чинного законодавства та цьому Статуту.

Статутний капітал Підприємства становить 50 (п’ятдесят) тисяч грн.

 

5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

5.3.1. Грошові та матеріальні внески засновника;

5.3.2. Доходи від цінних паперів;

5.3.3. Кредити банків та інших кредиторів;

5.3.4 Капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

5.3.5. Доходи одержані від реалізації продукції, послуг, а також від інших видів господарської діяльності;

5.3.6. Майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

5.3.7. Інші джерела не заборонені законодавством України.

 

5.4. Відчуження основних фондів та іншого майна Підприємства здійснюється за погодженням з Управлінням комунальної власності міської ради. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти надходять у повне господарське відання Підприємства і спрямовуються виключно на інвестиції Підприємства.

 

5.5. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України.

 

5.6. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав, фізичними, юридичними особами чи державними органами, відшкодовується Підприємству за рішенням суду або Господарського суду.

 

VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

6.1. Права Підприємства:

6.1.1. Підприємство в межах річних і перспективних планів фінансово-господарської діяльності, які затверджуються рішенням виконавчого комітету, самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію і основні напрямки свого розвитку, відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку, продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації;

6.1.2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, на основі прямих договорів (угод, контрактів), через аукціони, магазини, мережу власних торгівельних підприємств по вільним цінам,згідно з умовами економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, за фіксованими (регульованими) державними цінами і тарифами;

6.1.3. Підприємство має право користуватися банківським кредитом, може давати по договору право користування своїми вільними грошовими коштами та встановлювати відсоток за їх використання;

6.1.4. Підприємство має право відкривати розрахунковий та інші рахунки для своїх грошових коштів та здійснення усіх видів розрахункових та касових операцій за місцем реєстрації або у будь якому банку України у порядку, передбаченому діючим законодавством;

6.1.5. Підприємство може створювати дочірні підприємства, філії, представництва,

відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків, забезпечує їх основними засобами та обіговими коштами і затверджує Положення про них;

6.1.6. Підприємство, при здійсненні фінансово-економічної та іншої діяльності, має право самостійно приймати рішення, що не суперечать діючому законодавству України і цьому Статуту.

 

6.2. Обов’язки підприємства:

6.2.1. Підприємство забезпечує своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та інших відрахувань, згідно з чинним законодавством України;

 • Підприємство здійснює будівництво, реконструкцію, модернізацію, а також поточний та капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових

виробничих потужностей та якнайшвидше введення в експлуатацію придбаного обладнання;

 • Підприємство здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню виробництва, купуючи необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;
 • Підприємство створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
  • Підприємство здійснює заходи по вдосконаленню організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;
  • Підприємство забезпечує виконання річного фінансового плану;
  • Підприємство виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

 

VІІ. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ І САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

7.1. Поточне (оперативне) управління Підприємством здійснює директор Підприємства, який призначається Засновником шляхом укладання з ним контракту.

 

7.2. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені цим Статутом до компетенції Засновника.

 

7.3. Директор Підприємства:

 • Несе повну відповідальність за стан і діяльність Підприємства, дотримання фінансової, договірної та трудової дисципліни згідно законодавства України;
 • Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх підприємствах, установах, закладах та організаціях;
 • Розпоряджається майном та коштами відповідно з діючим законодавством і цим Статутом;
 • Затверджує штатний розпис, визначає конкретні розміри посадових окладів, тарифних ставок та відрядних розцінок працівникам, а також надбавок, доплат, премій і винагород;
 • Несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів і звітності, протягом встановленого терміну, але не менше трьох років.
 • Укладає трудові угоди, договори, контракти, видає доручення, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки;
 • Видає накази, обов’язкові для виконання всіма підрозділами та працівниками підприємства;
 • Несе повну відповідальність за організацію роботи по охороні праці на Підприємстві згідно Закону України «Про охорону праці»;
 • Несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів.

 

7.4. Заступники директора Підприємства, керівники структурних підрозділів, а також інші працівники приймаються на роботу і звільняються директором Підприємства, згідно чинного законодавства України.

 

7.5. Трудовий колектив підприємства складається з осіб, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, а також інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з підприємством.

Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Підприємства, а також їх соціального захисту та страхування визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Трудовий колектив Підприємства:

7.5.1. Розглядає і схвалює проект колективного договору;

7.5.2. Заслуховує інформацію сторін про виконання колективного договору;

7.5.3. Бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні високопродуктивної праці, заохочення винахідницької і раціоналізаторської діяльності;

7.5.4. Бере участь у вирішенні інших питань соціального розвитку Підприємства.

 

7.6. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізовується конференцією через виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на конференції трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратися директор Підприємства. Вибори здійснюються відкритим голосуванням строком на 3 роки не менше, як 2/3 голосів. Трудовий колектив реалізовує свої повноваження у формі рішень конференції.

 

7.7. Рішення з соціально — економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, опрацьовуються за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором встановлюються форми і системи оплати праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з дотримання норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевою (регіональною) угодами.

Колективний договір від імені власника укладається директором Підприємства з уповноваженим, обраним трудовим колективом Підприємства.

 

VIII. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

 

8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

 

8.2. Підприємство утворює за рахунок прибутку (доходу) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його господарською діяльністю.

 

8.3. Частина прибутку Підприємства, яка вилучається до бюджету м. Вознесенська, визначається Власником згідно рішення Вознесенської міської ради та зазначається у фінансовому плані Підприємства. Прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат , витрати на оплату праці, відсотків за кредитами банків, передбачених законодавством України податків і внесення інших платежів до бюджету, відрахувань у відповідні фонди розподіляється за погодженням з Засновником.

 

8.4. Фонд розвитку виробництва спрямовується на інвестування технічного переустаткування, реконструкції, модернізації виробництва, розвиток матеріально-технічної бази Підприємства. Напрямки витрат фонду визначаються кошторисом.

 

8.5. Фонд оплати праці створюється в розмірах, які визначаються згідно з чинним законодавством. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора Підприємства (заробітна плата, одноразові виплати, винагороди та інші умови) визначаються умовами відповідного контракту.

 

8.6. Резервний фонд Підприємства призначається для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків та позапланових втрат.

 

8.7. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, установ, організацій та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.

 

8.8. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями та громадянами у всіх сферах діяльності здійснюється на засадах договорів.

 

8.9. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, згідно з чинним законодавством України.

 

8.10. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

 

8.11. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

 

8.12. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, регулюються колективним договором відповідно до чинного законодавства України.

 

1Х. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

9.1. Підприємство веде податковий, оперативний та аналітичний, бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і забезпечує подання звітності до відповідних державних органів згідно з чинним законодавством України. Директор та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку бухгалтерської, податкової, фінансової і статистичної звітності.

 

9.2. Фінансові результати діяльності Підприємства визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.

 

9.3. Підприємство звітує перед Засновником в особі його уповноважених органів про результати господарської діяльності за встановленими формами статистичної звітності.

 

Х. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

10.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства є компетенцією Засновника.

 

10.2. Зміни та доповнення до Статуту набирають чинності з дня їх реєстрації у державних органах реєстрації.

 

ХІ. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ МІЖ ЗАСНОВНИКОМ І ПІДПРИЄМСТВОМ

 

11.1. Стратегія розвитку, фінансово-економічна, інвестиційна та інші програми Засновника покладаються в основну діяльність Підприємства.

 

11.2. До виключної компетенції Засновника належать:

11.2.1. Визначення основних напрямків діяльності Підприємства;

11.2.2. Призначення та звільнення директора Підприємства;

11.2.3. Погодження Підприємству розміщення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв;

11.2.4. Створення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу, передавальних актів;

11.2.5. Затвердження річних фінансових планів Підприємства та контроль їх виконання.

 

11.3. Засновник має право:

11.3.1. Отримувати повну інформацію щодо діяльності підприємства;

11.3.2. Знайомитися з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншими документами;

11.3.3. Надавати підприємству допомогу у вигляді грошових коштів, майна, обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності підприємства;

11.3.4. Встановлювати рівень рентабельності діяльності Підприємства;

11.3.5. Контролювати виконання завдань, покладених Засновником на підприємство.

 

11.4. Засновник покладає на себе такі зобов’язання:

11.4.1. Виконувати прийняті на себе у встановленому порядку зобов’язання стосовно Підприємства;

11.4.2. Сприяти підприємству у здійснення мети його діяльності.

 

ХП. ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

 

12.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

 

12.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника. При реорганізації Підприємства вся сукупність його майнових прав та обов’язків переходять до правонаступника.

 

12.3. Підприємство ліквідується:

12.3.1. За рішенням Засновника;

12.3.2. На підставі рішення Господарського суду.

 

12.4. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється відповідно до законодавства України.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження управління Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів та кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів по сплаті боргів Підприємства третім особам, складає ліквідаційний баланс та подає його Засновнику або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

 

12.5. Претензії кредиторів до Підприємства задовольняються з його майна. Черговість та порядок вимог кредиторів визначаються відповідно до закону.

Претензії, незадоволені через відсутність майна, претензії, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо їх заявники у місячний термін після одержання повідомлення про повне або часткове відхилення претензій не звернуться до суду з відповідним позовом, а також претензії, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, вважаються погашеними.

 

12.6. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за шкоду, заподіяну нею Підприємству та третім особам, відповідно до законодавства України.

 

12.7. Підприємства вважається таким, що припинилося з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

 

12.8. У разі реорганізації або ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 

 

Секретар Вознесенської міської ради                     /підпис/                                  Л.М.Торжинська

 

Згідно з оригіналом:

Начальник відділу забезпечення депутатської діяльності

та сприяння розвитку місцевого самоврядування                                               Л.О.Царенко