Не пропусти

Бузька ОТГ оприлюднила новий ДПТ земельної ділянки площею 45 га біля ТОВ СП «Нібулон»

 

Бузька ОТГ оприлюднила новий ДПТ земельної ділянки площею 45 га біля ТОВ СП «Нібулон».

Внесення змін до детального плану території

земельної ділянки площею 45 га, розташованої за межами населеного пункту на території  Бузької сільської ради Вознесенського району Миколаївської області  .

screenshot_6

http://voznesensk.mk.gov.ua/store/files/1491891243.pdf

ТОВ «ПВІ «МИКОЛАЇВАГРОПРОЕКТ» 54030 м. Миколаїв, вул. Спаська, 1/1, тел (0512) 48-91-68, факс (0512) 48-90-99, e-mail: oao_nap@ukr.net ISO 9001:2008 Сертифікат UA2.008.05806-11

Внесення змін до детального плану території

земельної ділянки площею 45 га, розташованої за межами населеного пункту на території Бузької сільської ради

Вознесенського району Миколаївської області

4720-ДПТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Директор інституту А.А. Гордієнко

Головний архітектор проекту П.А. Казмірчук

Кваліфікаційний сертифікат №1667 від 18.06.2013р.

Начальник відділу Н.Б. Ширмовська

м. Миколаїв, 2017 р. Ар-куш Зм. Кіл. №док Казмірчук Ширмовська Казмірчук ГАП Нач. відді-лу Виконав Підпис Дата 03.17 03.17 03.17 4720- З ТОВ ПВІ «Миколаївагропроект» Стадія Аркуш Аркушів Зміст ПЗ Інв. № подл. Підпис і дата Взамін інв.№ Узгоджено:

Позначення Найменування Сторінка

Титульний аркуш. 1

Зміст 2

Склад проекту 3

Гарантійний запис. ГАПа Авторський колектив 4

1 Підстава для коригування 5

2 Характеристика території майданчику будівництва 6

3 Інженерна підготовка та інженерний захист території 7

4 Проектні пропозиції 9

5 Інженерне забезпечення 10

6 Техніко-економічні показники детального плану території 10

7 Вихідні дані 10

При внесенні змін до детального плану земельної ділянки за ме-жами населеного пункту для розміщення окремого об’єкта будівниц-тва матеріали наводяться у складі, визначеному в завданні на коригу-вання детального плану території з урахуванням функціонального призначення земельної ділянки, намірів щодо розміщення об’єкта бу-дівництва, положень відповідних державних будівельних норм і ста-ндартів. Ар-куш Зм. Кіл. №док Казмірчук Ширмовська Казмірчук ГАП Нач. відді-лу Виконав Підпис Дата 03.17 03.17 03.17 4720 — СП ТОВ «ПВІ «Миколаївагропроект» Стадія Аркуш Аркушів Склад проекту Інв. № подл. Підпис і дата Взамін інв.№ Узгоджено:

Перелік матеріалів детального плану території (склад проекту)

Позна-чення Найменування Примітки

1 2 3

4720-ДПТ Пояснювальна записка Схема розташування земельної ділянки План існуючого використання території Схема планувальних обмежень Уточнюється в процесі пода-льших стадій проектування Генеральний план Ар-куш Зм. Кіл. №док Казмірчук Ширмовська Казмірчук ГАП Нач. відді-лу Виконав Підпис Дата 03.17 03.17 03.17 4720 — С ТОВ «ПВІ «Миколаївагропроект» Стадія Аркуш Аркушів Склад Інв. № подл. Підпис і дата Взамін інв.№ Узгоджено:

ГАРАНТІЙНИЙ ЗАПИС ГОЛОВНОГО АРХІТЕКТОРА

ПРОЕКТУ

Проект розроблений у відповідності до існуючих норм, правил і стандартів

Головний архітектор проекту П.А. Казмірчук

Кваліфікаційний сертифікат №1667, виданий атестаційною архітектурно-будівельною комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального гос-подарства України 18 червня 2013 року.

Авторський колектив

У розробці проекту брали участь:

Розділ Посада П.І.Б.

Коригування детального плану тери-

торії земельної ділянки площею 45

га, розташованого за межами населе-

ного пункту на території Бугської

сільської ради Вознесенського райо-

ну Миколаївської області Заст. директора по виробництву ГАП Начальник відділу Архітектор Казмірчук П.А. Казмірчук П.А. Ширмовська Н.Б. Казмірчук А.П.

1. Підстави для проектування.

Детальним планом території, розробленим в 2015 р. передбачалось будівництво об’єкту тра-нспортної інфраструктури для обробки зернових вантажів, пов’язаних з річковим та морсь-ким вантажообігом, а саме перевантажувального терміналу з відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт, виробничі об’єкти та об’єкти інфраструктури.

В 2016 р. до збору зернових культур ТОВ СП «НІБУЛОН» було збудовано на території 12,563 га перевантажувальний термінал.

Враховуючи, що в окрузі відсутні зернові термінали, збудований термінал дуже скоро був заповнений і врожай з полів прийшлось здавати на інші склади, які не відповідають сучас-ним вимогам і які розташовані з великим радіусом обслуговування і відповідними пробле-мами.

З викладеного виникла ідея будівництва на резервній території (виробничі об’єкти та об’єкти інфраструктури) ще одного перевантажувального терміналу. Попередній аналіз ТОВ СП «НІБУЛОН» показав, що ще один термінал буде теж заповнений.

Метою коригування детального плану території площею 45 га є визначення можливості роз-міщення ще одного зернового терміналу на даній території.

Коригування детального плану території за межами населених пунктів, внесення змін до нього, а також його затвердження здійснюється на підставі розпорядження відповідної рай-онної державної адміністрації. Згідно розпорядження Вознесенської районної державної ад-міністрації від 16.01.2017 року № 4-р ТОВ СП «НІБУЛОН» надано дозвіл на коригування детального плану території в межах 45 га. Беручи до уваги вище наведе, замовником прийня-то рішення про коригування детального плану території земельної ділянки в межах 45 га, яка розташована за межами населених пунктів на території Бузької сільської ради Вознесенсько-го району Миколаївської області.

Розміщення ще одного терміналу створить потужний зерновий комплекс на цій території і буде обслуговувати Вознесенський та Веселиновський райони.

Крім того, такий комплекс з двох терміналів стане візитною карткою м. Вознесенська.

Побудований перевантажувальний термінал ТОВ СП «НІБУЛОН» займає територію 12,563 га. Новий комплекс майже ідентичний існуючому і займає 12,599 га.

Два комплекси формуються як єдиний великий термінал, хоча кожен працює окремо.

Для вивантаження продукції на судна передбачається можливість перевантаження з одного комплексу на інший.

Загальна площа двох терміналів складає 25,162 га. 19,838 га землі – це під’їзди, існуючі об’єкти.

2.Характеристики території майданчику будівництва

Будівництво перевантажувального терміналу ТОВ СП «НІБУЛОН» планується на зе-мельній ділянці орієнтовною площею 12,599 га, яка розташована на лівому березі річки Пів-денний Буг.

Вказана земельна ділянка площею 12,599 га перебуває в межах території Бузької сіль-ської ради Вознесенського району Миколаївської області та межує:

* південь – р. Південний Буг;

* схід –ТОВ СП «НІБУЛОН»;

* північ — захід – траса Вознесенськ — Одеса.

Будівлі на існуючій ділянці відсутні. Абсолютні відмітки поверхні ділянки змінюються в межах 2,6 — 3,6 м. У геоморфологічному відношенні досліджуваний майданчик приуроче-ний до лівобережної заплави річки Південний Буг, що примикає до першої надпойменої те-раси. Прибережні території використовуються неефективно. Вони підтоплюються, місцями заболочені. Озеленені території першого поясу зон санітарної охорони інших функцій, окрім насаджень спеціального призначення, не виконують. Гідрогеологічні умови майданчика ха-рактеризуються наявністю 2-х водоносних горизонтів.

Перший від денної поверхні водоносний горизонт зустрінутий на глибинах 2,8-4,1 м і приурочений до сучасних біогенних відкладень. Підземні води мають гідравлічний зв’язок з водами ріки Південний Буг, тому коливання рівня підземних вод повністю залежить від рів-ненного режиму ріки. У паводковий період і в період щедрих опадів в знижених ділянках ре-льєфу поверхневі води гідравлічно з’єднуються з підземними, утворюючи при цьому єдиний водоносний горизонт і затоплюють частину даної території.

Другий від денної поверхні водоносний горизонт зустрінутий усіма свердловинами на глибинах 18,8-24,6 м, приурочений до пісків і має натиск. При розкритті свердловини гідрав-лічно з’єднується з першим водоносним горизонтом.

3.Інженерна підготовка та захист території.

Згідно з Регіональною програмою ліквідації наслідків підтоплень територій в містах і селищах Миколаївської області, розроблено проект «Розчистка русла р.Мертвовод» загаль-ною протяжністю 9,0 км (від автодорожнього мосту в м. Вознесенськ до автодорожнього мо-сту в с. Таборівка). Вказана зона впливу розташована на злитті рік Південний Буг і Мертво-вод. У період весняного паводку вказана територія підлягає періодичному затопленню. Осо-бливістю такого затоплення є проходження паводків на річці Південний Буг, які створюють значний підпір рівня води на заплавній частині ріки Мертвовод. Заплава річки одностороння-

лівобережна; під час паводку на р. Південний Буг заплава р. Мертвовод затоплюється шаром води до 4-5 м. Рівневий режим характеризується чітко вираженим весняним паводком і низь-кою літньою межінню. Весняний паводок на р. Мертвовод проходить на 5-10 днів раніше, ніж на Південному Бузі. Дно річки піщане, місцями замулене, а на окремих ділянках кам’янисте. В літній період стік р. Мертвовод дуже незначний, річка в багатьох місцях май-же пересихає, утворюються болотисті ділянки зі стоячою водою, часто зарослі осокою та ін-шою вологолюбивою рослинністю. Під час великих злив вода може виходити з берегів, зато-плюючи заплаву. У 2006-2007 роках проводилась розчистка р. Мертвовод на ділянці протя-жністю 1080 м від автодорожнього мосту вверх по течії, згідно проекту «Розчистка русла р. Мертвовод».

Найнижчі відмітки спостерігаються на першій надзаплавній терасі р. Південний Буг. Переважаючі ухили поверхні 1-2%, на схилах місцями досягають 25-30%. Четвертинні відк-лади представлені алювіальними пісками, суглинками, мулами. Підземні води по відношен-ню до бетону мають сульфатну агресивність (СНиП 11-28-73). Ґрунтові умови характеризу-ються І типом просідання з можливим проявом II типу. Значні території підтоплюються (в основному заплави річок Мертвовод та Південний Буг) та затоплюються. Основними причи-нами є весняні паводки на р. Південний Буг та р. Мертвовод та дощові паводки, що наочно демонструє інформація Миколаївського обласного центру з гідрометеорології.

Максимальні рівні води на р. Південний Буг по ГП-ІІ Прибужани

за період 1980-2009 р.р.

Рік Рівень води в м БС Дата

1980 5,31 05,06.04

1981 2,03 27.03

1982 1,85 07.07

1983 0,76 08.02

1984 1,28 06.04

1985 3,64 31.03

1986 2,24 11.03

1987 2,43 05.04

1988 1,75 30.03

1989 1,24 10.09

1990 0,68 02.03

1991 1,26 08.08

1992 0,90 06.04

1993 0,88 30.03

1994 0,89 25.03

1995 0,84 14.05

1996 3,51 04.04

1997 0,92 18.04

1998 1,09 26.01

1999 1,57 16,18.03

2000 1,00 15.03

2001 0,95 27.04

2002 0,88 28.04

2003 4,46 21.03

2004 1,26 18.02

2005 1,50 25.03

2006 2,04 31.03, 10.04

2007 0,98 23.03

2008 0,80 17.05

2009 0,66 27.02

У період весняного паводку 2003 року була затоплена вся ліва заплава р.П.Буг. У ре-зультаті паводку і підпору води зі сторони р.П.Буг підтоплена вся заплава ріки Мертвовод.

Ліквідацію заболочених ділянок намічається виконувати шляхом влаштування відкри-тої або закритої дренажної системи, осушення і підсипки території.

4.Проектні пропозиції.

При коригуванні детального плану території земельної ділянки площею 45 га, розта-шованої за межами населеного пункту на території Бузької сільської ради Вознесенського району Миколаївської області були враховані обмеження, які накладаються на неї гідрогео-логічними умовами, вимогами Водного кодексу України при розміщення об’єктів в прибе-режних захисних смугах та оточуючими територіями земельних ділянок, передбачених для відведення з метою використання для сільськогосподарського виробництва.

Запропонований новий варіант детального плану території дає змогу уточнити плану-вальну структуру і функціональне призначення території, її просторову композицію, параме-три забудови, виявити та уточнити територіальні ресурси для всіх видів функціонального ви-користання території згідно з існуючими планувальними обмеженнями, які накладені на вка-зану територію згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами.

Згідно вимог Водного кодексу України будівлі і споруди виносяться за межі прибере-жної захисної смуги на 100 м в північному напрямку. Таке розміщення дозволяє мінімізувати негативний вплив від підпору води зі сторони р. Південий Буг і Мертвовод та підтоплення в періоди весняного паводку. Для оптимізації схеми рельєфу на його пониженій частині пе-редбачається виконання підсипки висотою до 3,5 м.

Крім цього прийняте розташування ділянки дозволяє оптимізувати взаємне розташування на ній будівель та споруд майбутнього терміналу та більш вдало вирішувати транспортні пото-ки як при доставці зерна автотранспортом, так і при відвантаженні на судна. Для забезпечен-ня транспортного зв’язку між будівлями та спорудами терміналу передбачається будівництво автомобільних доріг, які одночасно служать в’їздом і виїздом і органічно ув’язані з існую-чою автодорогою. Запропоноване розміщення другого комплексу перевантажувального тер-міналу дозволяє забезпечити комплексність забудови території, та знімає напругу зі збері-ганням зерна в окрузі.

5. Інженерне забезпечення.

Водозабезпечення комплексу передбачається з артезіанської свердловини. У разі, якщо якісні показники підземної води не відповідають питній якості, встановлюється будівля з устатку-ванням водо підготовки.

Каналізування комплексу вирішується через очисні споруди каналізаційних стоків з послі-дуючим скидом очищених стоків в р. Південний Буг.

Газозабезпечення вирішується від магістрального газопроводу відповідно ТУ.

Електрозабезпечення комплексу передбачено від 2-х незалежних ліній електропередач. Одна лінія проходить по запроектованій ділянці, друга лінія знаходиться на правому березі р. Пів-денний Буг.

6. Техніко-економічні показники детального плану території

Загальна площа під відведення ТОВ СП «НІБУЛОН», в тому числі 25,162 га

* територія побудованого комплексу 12,563 га

* територія перспективного комплексу 12,599 га

7. Вихідні дані.

1. Лист-замовлення ТОВ СП «Нібулон» №827/3-17/56 від 19.01.2017.

2. Довідка Миколаївського обласного центру з гідрометеорології №390 від 14.07.2010.

3. Розпорядження Вознесенської районної державної адміністрації Миколаївської об-ласті від 16.01.2017 №4-р.

4. Завдання на розроблення проекту внесення змін до містобудівної документації «Де-тальний план території земельної ділянки площею 45 га, розташованого за межами населеного пункту на території Бугської сільської ради Вознесенського району Ми-колаївської області».

5. Кваліфікаційний сертифікат Казмірчук П.А.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.