Не пропусти

На черговій сесії міської ради 21.04.2017р., хочуть затвердити умови продажу права оренди 11-ти земельних ділянок, та виставити на аукціон 2-ві ділянки

На черговій сесії міської ради 21.04.2017р., хочуть затвердити умови продажу права оренди 11-ти земельних ділянок, та виставити на аукціон 2-ві ділянки.

bez-nazvaniya

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від ____________ р. № _____ ______________

м. Вознесенськ

Про проведення земельних торгів

щодо продажу права оренди земельних

ділянок несільськогосподарського

призначення в м. Вознесенську

З метою створення сприятливих умов для ефективного використання земель, інвес-тиційної привабливості міста, поповнення мiського бюджету, формування вiдкритого та про-зорого ринку землi, відповідно до статей 12, 127, 134-139 Земельного кодексу України, пунк-ту 34 частини першої статті 26, частини першої статті 59 Закону України «Про мiсцеве са-моврядування в Українi», Вознесенська мiська рада

ВИРІШИЛА:

1. Продати право оренди на земельні ділянки на земельних торгах у формі аукціону згідно умов, визначених у додатках 1 та 2, встановивши наступне:

1) стартова ціна кожного лоту з продажу права оренди на земельні ділянки встанов-люється у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

2) розмір гарантійного внеску за лотом становить 5% стартового розміру річної пла-ти за користування земельною ділянкою;

3) крок земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельних діля-нок становить 0,5% стартової плати за користування земельною ділянкою;

4) за результатом проведення земельних торгів (аукціону) з переможцем, який запро-понував найвищу плату за користування земельною ділянкою, укладається договір оренди землі;

5) гарантійний внесок, сплачений переможцями до початку торгів, зараховується до купівельної ціни права оренди на земельні ділянки;

6) плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на земельних торгах, а також сума витрат, здійснених організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, підляга-ють сплаті переможцями торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня укладання відпо-відних договорів;

7) право оренди земельних ділянок, набуте на земельних торгах, підлягає державній реєстрації відповідно до чинного законодавства.

2. Уповноважити заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, Сметану Ю.О. бути представником Вознесенської міської ради на земельних торгах та укладати від імені Вознесенської міської ради договори оренди земельних ділянок, право на які придбано на земельних торгах.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, землекористування та екології (Вуїв О.В.)

Міський голова В.Д.Луков

Додаток 1

до рішення Вознесенської

міської ради

від______2017 № ______

Умови

продажу права оренди земельної ділянки, що розташована за адресою:

м. Вознесенськ, вул. Центральна, 6 «г»

1. Місцезнаходження ділянки: м. Вознесенськ, вул. Центральна, 6 «г»

2. Площа: 0,0012 га.

3. Кадастровий номер –4810200000:11:034:0270.

4. Напрямок використання: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

5. Обов’язкові умови використання земельної ділянки:

1) дотримання вимог та обмежень, зазначених у висновках погоджувальних організацій;

2) протягом дії договору оренди земельної ділянки побудувати об’єкт нерухомого майна.

6. Умови відведення: оренда –0,0012га.

7. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 12 822,51грн. (Дванадцять тисяч ві-сімсот двадцять дві грн. 51 коп.)

8. Термін оренди –5 років.

9. Стартова ціна лота ( у розмірі стартової річної орендної плати — 5% від нормативної грошової оцінки) – 641,13грн. (Шістсот сорок одна грн. 13 коп.)

10. Гарантійний внесок для прийняття участі в земельних торгах 32,06грн. (Тридцять дві грн. 06 коп.)

11. Крок земельних торгів по даному лоту – 3,21 грн. (Три грн. 21 коп.)

12. Після закінчення договору оренди землі, укладеного на підставі земельних торгів щодо набуття права оренди земельної ділянки, за умови закінчення будівництва нежитлового майна та оформлення права власності на нього, орендар має право укласти договір оренди земельної ділянки на новий термін, розмір орендної плати при цьому визначається із ураху-ванням результатів земельних торгів (відсоток від нормативної грошової оцінки визначаєть-ся у відповідності до розміру річної орендної плати, запропонованого переможцем торгів), діючих на момент укладання такого договору, а також має право звернутись до міської ради щодо продажу земельної ділянки, у разі, якщо земельна ділянка підлягає продажу.

13. Сплатити пайову участь (внесок) до місцевого бюджету для забезпечення ство-рення і розвитку інфраструктури населеного пункту.

14. Після завершення будівництва здійснити благоустрій прилеглої території.

15. Приступати до користування земельною ділянкою після укладення договору орен-ди та його державної реєстрації.

_______________________________________________

Додаток 2

до рішення Вознесенської

міської ради

від______2017 № ______

Умови

продажу права оренди земельної ділянки, що розташована за адресою:

м. Вознесенськ, вул. Сухомлинського, 2 «ж»/2

1. Місцезнаходження ділянки: м. Вознесенськ, вул. Сухомлинського, 2 «ж»/2

2. Площа: 0,0040 га.

3. Кадастровий номер –4810200000:04:006:0023.

4. Напрямок використання: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

5. Обов’язкові умови використання земельної ділянки:

1) дотримання вимог та обмежень, зазначених у висновках погоджувальних організацій;

2) протягом дії договору оренди земельної ділянки побудувати об’єкт нерухомого майна.

6. Умови відведення: оренда –0,0040га.

7. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 23 423,84грн. (Двадцять три тисячі чоти-риста двадцять три грн. 84 коп.)

8. Термін оренди –5 років.

9. Стартова ціна лота ( у розмірі стартової річної орендної плати — 5% від нормативної гро-шової оцінки) – 1 171,19грн. (Одна тисяча сто сімдесят одна грн. 19 коп.)

10. Гарантійний внесок для прийняття участі в земельних торгах 58,56грн. (П’ятдесят вісім грн. 56 коп.)

11. Крок земельних торгів по даному лоту – 5,86 грн. (П’ять грн. 86 коп.)

12. Після закінчення договору оренди землі, укладеного на підставі земельних торгів щодо набуття права оренди земельної ділянки, за умови закінчення будівництва нежитлового май-на та оформлення права власності на нього, орендар має право укласти договір оренди земе-льної ділянки на новий термін, розмір орендної плати при цьому визначається із урахуван-ням результатів земельних торгів (відсоток від нормативної грошової оцінки визначається у відповідності до розміру річної орендної плати, запропонованого переможцем торгів), дію-чих на момент укладання такого договору, а також має право звернутись до міської ради що-до продажу земельної ділянки, у разі, якщо земельна ділянка підлягає продажу.

13. Сплатити пайову участь (внесок) до місцевого бюджету для забезпечення створення і розвитку інфраструктури населеного пункту.

14. Після завершення будівництва здійснити благоустрій прилеглої території.

15. Приступати до користування земельною ділянкою після укладення договору оренди та його державної реєстрації.

УКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від ____________ р. № _____ ______________

м. Вознесенськ

Про затвердження умов продажу

права оренди земельних

ділянок несільськогосподарського

призначення в м. Вознесенську

З метою створення сприятливих умов для ефективного використання земель, інвес-тиційної привабливості міста, поповнення мiського бюджету, формування вiдкритого та прозорого ринку землi, відповідно до статей 12, 127, 134-139 Земельного Кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26, частини першої статті 59 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», Вознесенська мiська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити умови продажу права оренди земельних ділянок , визначених у додатках 1-11, встановивши наступне:

1) стартова ціна кожного лоту з продажу права оренди на земельні ділянки встанов-люється у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

2) розмір гарантійного внеску за лотом становить 5% стартового розміру річної пла-ти за користування земельною ділянкою;

3) крок земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельних діля-нок становить 0,5% стартової плати за користування земельною ділянкою;

4) за результатом проведення земельних торгів (аукціону) з переможцем, який запро-понував найвищу плату за користування земельною ділянкою, укладається договір оренди землі;

5) гарантійний внесок, сплачений переможцями до початку торгів, зараховується до купівельної ціни права оренди на земельні ділянки;

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, землекористування та екології (Вуїв О.В.)

Міський голова В.Д.Луков

Додаток 1

до рішення Вознесенської

міської ради

від ______2017 № ____

Умови

продажу права оренди земельної ділянки, що розташована за адресою:

м. Вознесенськ, вул. Київська, 283/б

1. Місцезнаходження ділянки: м. Вознесенськ, вул. Київська, 283/б

2. Площа: 3,25 га.

3. Кадастровий номер –4810200000:01:014:0003.

4. Напрямок використання: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і до-поміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промислово-сті.

5. Обов’язкові умови використання земельної ділянки:

1) дотримання вимог та обмежень, зазначених у висновках погоджувальних організацій;

2) протягом дії договору оренди земельної ділянки побудувати об’єкт нерухомого майна.

6. Умови відведення: оренда –3,25га.

7. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 3 954 156,19грн. (Три мільйона дев’ятсот п’ятдесят чотири тисячі сто п’ятдесят шість грн. 19 коп.)

8. Термін оренди –5 років.

9. Стартова ціна лота ( у розмірі стартової річної орендної плати — 5% від нормативної грошової оцінки) –197 707,81 грн. (Сто дев’яносто сім тисяч сімсот сім грн. 81 коп.)

10. Гарантійний внесок для прийняття участі в земельних торгах 9 885,39 грн. (Дев’ять тисяч вісімсот вісімдесят п’ять грн. 39 коп.)

11. Крок земельних торгів по даному лоту – 988,54грн. (Дев’ятсот вісімдесят вісім грн. 54 коп.)

12. Після закінчення договору оренди землі, укладеного на підставі земельних торгів щодо набуття права оренди земельної ділянки, за умови закінчення будівництва нежитлового майна та оформлення права власності на нього, орендар має право укласти договір оренди земельної ділянки на новий термін, розмір орендної плати при цьому визначається із ураху-ванням результатів земельних торгів (відсоток від нормативної грошової оцінки визначаєть-ся у відповідності до розміру річної орендної плати, запропонованого переможцем торгів), діючих на момент укладання такого договору, а також має право звернутись до міської ради щодо продажу земельної ділянки, у разі, якщо земельна ділянка підлягає продажу.

13. Сплатити пайову участь (внесок) до місцевого бюджету для забезпечення ство-рення і розвитку інфраструктури населеного пункту.

14. Після завершення будівництва здійснити благоустрій прилеглої території.

15. Приступати до користування земельною ділянкою після укладення договору орен-ди та його державної реєстрації.

______________________________________________________

Додаток 2

до рішення Вознесенської

міської ради

від______2017 № ______

Умови

продажу права оренди земельної ділянки, що розташована за адресою:

м. Вознесенськ, вул. Київська, 283/в

1. Місцезнаходження ділянки: м. Вознесенськ, вул. Київська, 283/в

2. Площа: 1,5 га.

3. Кадастровий номер –4810200000:01:014:0002.

4. Напрямок використання: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і до-поміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промислово-сті.

5. Обов’язкові умови використання земельної ділянки:

1) дотримання вимог та обмежень, зазначених у висновках погоджувальних організацій;

2) протягом дії договору оренди земельної ділянки побудувати об’єкт нерухомого майна.

6. Умови відведення: оренда –1,5га.

7. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 1 824 995,17грн. (Один мільйон ві-сімсот двадцять чотири тисячі дев’ятсот дев’яносто п’ять грн. 17 коп.)

8. Термін оренди –5 років.

9. Стартова ціна лота ( у розмірі стартової річної орендної плати — 5% від нормативної грошової оцінки) –91 249,76 грн. (Дев’яносто одна тисяча двісті сорок дев’ять грн. 76 коп.)

10. Гарантійний внесок для прийняття участі в земельних торгах 4 562,49грн. (Чотири тисячі п’ятсот шістдесят дві грн. 49 коп.)

11. Крок земельних торгів по даному лоту –456,25 грн. (Чотириста п’ятдесят шість грн. 25 коп.)

12. Після закінчення договору оренди землі, укладеного на підставі земельних торгів щодо набуття права оренди земельної ділянки, за умови закінчення будівництва нежитлового майна та оформлення права власності на нього, орендар має право укласти договір оренди земельної ділянки на новий термін, розмір орендної плати при цьому визначається із ураху-ванням результатів земельних торгів (відсоток від нормативної грошової оцінки визначаєть-ся у відповідності до розміру річної орендної плати, запропонованого переможцем торгів), діючих на момент укладання такого договору, а також має право звернутись до міської ради щодо продажу земельної ділянки, у разі, якщо земельна ділянка підлягає продажу.

13. Сплатити пайову участь (внесок) до місцевого бюджету для забезпечення ство-рення і розвитку інфраструктури населеного пункту.

14. Після завершення будівництва здійснити благоустрій прилеглої території.

15. Приступати до користування земельною ділянкою після укладення договору орен-ди та його державної реєстрації.

_______________________________________________

Додаток 3

до рішення Вознесенської

міської ради

від______2017 № ______

Умови

продажу права оренди земельної ділянки, що розташована за адресою:

м. Вознесенськ, вул. Кутвицького, 49 «а»

1. Місцезнаходження ділянки: м. Вознесенськ, вул. Кутвицького, 49 «а»

2. Площа: 0,0020 га.

3. Кадастровий номер –4810200000:05:001:0013.

4. Напрямок використання: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

5. Обов’язкові умови використання земельної ділянки:

1) дотримання вимог та обмежень, зазначених у висновках погоджувальних організацій;

2) протягом дії договору оренди земельної ділянки побудувати об’єкт нерухомого майна.

6. Умови відведення: оренда –0,0020га.

7. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 8 380,87грн. (Вісім тисяч триста ві-сімдесят грн. 87 коп.)

8. Термін оренди –5 років.

9. Стартова ціна лота ( у розмірі стартової річної орендної плати — 5% від нормативної грошової оцінки) – 419,04 грн. (Чотириста дев’ятнадцять грн. 04 коп.)

10. Гарантійний внесок для прийняття участі в земельних торгах 20,95грн. (Двадцять грн. 95 коп.)

11. Крок земельних торгів по даному лоту – 2,10 грн. (Дві грн. 10 коп.)

12. Після закінчення договору оренди землі, укладеного на підставі земельних торгів щодо набуття права оренди земельної ділянки, за умови закінчення будівництва нежитлового майна та оформлення права власності на нього, орендар має право укласти договір оренди земельної ділянки на новий термін, розмір орендної плати при цьому визначається із ураху-ванням результатів земельних торгів (відсоток від нормативної грошової оцінки визначаєть-ся у відповідності до розміру річної орендної плати, запропонованого переможцем торгів), діючих на момент укладання такого договору, а також має право звернутись до міської ради щодо продажу земельної ділянки, у разі, якщо земельна ділянка підлягає продажу.

13. Сплатити пайову участь (внесок) до місцевого бюджету для забезпечення ство-рення і розвитку інфраструктури населеного пункту.

14. Після завершення будівництва здійснити благоустрій прилеглої території.

15. Приступати до користування земельною ділянкою після укладення договору орен-ди та його державної реєстрації.

_______________________________________________

Додаток 4

до рішення Вознесенської

міської ради

від______2017 № ______

Умови

продажу права оренди земельної ділянки, що розташована за адресою:

м. Вознесенськ, вул. Центральна, 6/62

1. Місцезнаходження ділянки: м. Вознесенськ, вул. Центральна, 6/62

2. Площа: 0,0024 га.

3. Кадастровий номер –4810200000:11:034:0250.

4. Напрямок використання: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

5. Обов’язкові умови використання земельної ділянки:

1) дотримання вимог та обмежень, зазначених у висновках погоджувальних організацій;

2) протягом дії договору оренди земельної ділянки побудувати об’єкт нерухомого майна.

6. Умови відведення: оренда –0,0024га.

7. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 25 645,02грн. (Двадцять п’ять тисяч шістсот сорок п’ять грн. 02 коп.)

8. Термін оренди –5 років.

9. Стартова ціна лота ( у розмірі стартової річної орендної плати — 5% від нормативної грошової оцінки) – 1 282,25 грн. (Одна тисяча двісті вісімдесят дві грн. 25 коп.)

10. Гарантійний внесок для прийняття участі в земельних торгах 64,11грн. (Шістдесят чотири грн. 11 коп.)

11. Крок земельних торгів по даному лоту – 6,41 грн. (Шість грн. 41 коп.)

12. Після закінчення договору оренди землі, укладеного на підставі земельних торгів щодо набуття права оренди земельної ділянки, за умови закінчення будівництва нежитлового майна та оформлення права власності на нього, орендар має право укласти договір оренди земельної ділянки на новий термін, розмір орендної плати при цьому визначається із ураху-ванням результатів земельних торгів (відсоток від нормативної грошової оцінки визначаєть-ся у відповідності до розміру річної орендної плати, запропонованого переможцем торгів), діючих на момент укладання такого договору, а також має право звернутись до міської ради щодо продажу земельної ділянки, у разі, якщо земельна ділянка підлягає продажу.

13. Сплатити пайову участь (внесок) до місцевого бюджету для забезпечення ство-рення і розвитку інфраструктури населеного пункту.

14. Після завершення будівництва здійснити благоустрій прилеглої території.

15. Приступати до користування земельною ділянкою після укладення договору орен-ди та його державної реєстрації.

_______________________________________________

Додаток 5

до рішення Вознесенської

міської ради

від______2017 № ______

Умови

продажу права оренди земельної ділянки, що розташована за адресою:

м. Вознесенськ, вул. Центральна, 6/252/б

1. Місцезнаходження ділянки: м. Вознесенськ, вул. Центральна, 6/252/б

2. Площа: 0,0005 га.

3. Кадастровий номер –4810200000:11:034:0239.

4. Напрямок використання: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

5. Обов’язкові умови використання земельної ділянки:

1) дотримання вимог та обмежень, зазначених у висновках погоджувальних організацій;

2) протягом дії договору оренди земельної ділянки побудувати об’єкт нерухомого майна.

6. Умови відведення: оренда –0,0005га.

7. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 5 342,71грн. (П’ять тисяч триста со-рок дві грн. 71 коп.)

8. Термін оренди –5 років.

9. Стартова ціна лота ( у розмірі стартової річної орендної плати — 5% від нормативної грошової оцінки) – 267,14 грн. (Двісті шістдесят сім грн. 14 коп.)

10. Гарантійний внесок для прийняття участі в земельних торгах 13,36грн. (Трина-дцять грн. 36 коп.)

11. Крок земельних торгів по даному лоту – 1,34 грн. (Одна грн. 34 коп.)

12. Після закінчення договору оренди землі, укладеного на підставі земельних торгів щодо набуття права оренди земельної ділянки, за умови закінчення будівництва нежитлового майна та оформлення права власності на нього, орендар має право укласти договір оренди земельної ділянки на новий термін, розмір орендної плати при цьому визначається із ураху-ванням результатів земельних торгів (відсоток від нормативної грошової оцінки визначаєть-ся у відповідності до розміру річної орендної плати, запропонованого переможцем торгів), діючих на момент укладання такого договору, а також має право звернутись до міської ради щодо продажу земельної ділянки, у разі, якщо земельна ділянка підлягає продажу.

13. Сплатити пайову участь (внесок) до місцевого бюджету для забезпечення ство-рення і розвитку інфраструктури населеного пункту.

14. Після завершення будівництва здійснити благоустрій прилеглої території.

15. Приступати до користування земельною ділянкою після укладення договору орен-ди та його державної реєстрації.

_______________________________________________

Додаток 6

до рішення Вознесенської

міської рад

від______2017 № ______

Умови

продажу права оренди земельної ділянки, що розташована за адресою:

м. Вознесенськ, вул. Центральна, 6/252/в

1. Місцезнаходження ділянки: м. Вознесенськ, вул. Центральна, 6/252/в

2. Площа: 0,0006 га.

3. Кадастровий номер –4810200000:11:034:0240.

4. Напрямок використання: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

5. Обов’язкові умови використання земельної ділянки:

1) дотримання вимог та обмежень, зазначених у висновках погоджувальних організацій;

2) протягом дії договору оренди земельної ділянки побудувати об’єкт нерухомого майна.

6. Умови відведення: оренда –0,0006га.

7. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 6 411,25грн. (Шість тисяч чотириста одинадцять грн. 25 коп.)

8. Термін оренди –5 років.

9. Стартова ціна лота ( у розмірі стартової річної орендної плати — 5% від нормативної грошової оцінки) – 320,56грн. (Триста двадцять грн. 56 коп.)

10. Гарантійний внесок для прийняття участі в земельних торгах 16,03грн. (Шістна-дцять грн. 03 коп.)

11. Крок земельних торгів по даному лоту – 1,60 грн. (Одна грн. 60 коп.)

12. Після закінчення договору оренди землі, укладеного на підставі земельних торгів щодо набуття права оренди земельної ділянки, за умови закінчення будівництва нежитлового майна та оформлення права власності на нього, орендар має право укласти договір оренди земельної ділянки на новий термін, розмір орендної плати при цьому визначається із ураху-ванням результатів земельних торгів (відсоток від нормативної грошової оцінки визначаєть-ся у відповідності до розміру річної орендної плати, запропонованого переможцем торгів), діючих на момент укладання такого договору, а також має право звернутись до міської ради щодо продажу земельної ділянки, у разі, якщо земельна ділянка підлягає продажу.

13. Сплатити пайову участь (внесок) до місцевого бюджету для забезпечення ство-рення і розвитку інфраструктури населеного пункту.

14. Після завершення будівництва здійснити благоустрій прилеглої території.

15. Приступати до користування земельною ділянкою після укладення договору орен-ди та його державної реєстрації.

_______________________________________________

Додаток 7

до рішення Вознесенської

міської ради

від______2017 № ______

Умови

продажу права оренди земельної ділянки, що розташована за адресою:

м. Вознесенськ, вул. Центральна, 6/252/г

1. Місцезнаходження ділянки: м. Вознесенськ, вул. Центральна, 6/252/г

2. Площа: 0,0010 га.

3. Кадастровий номер –4810200000:11:034:0241.

4. Напрямок використання: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

5. Обов’язкові умови використання земельної ділянки:

1) дотримання вимог та обмежень, зазначених у висновках погоджувальних організацій;

2) протягом дії договору оренди земельної ділянки побудувати об’єкт нерухомого майна.

6. Умови відведення: оренда –0,0010га.

7. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 10 685,42грн. (Десять тисяч шістсот вісімдесят п’ять грн. 42 коп.)

8. Термін оренди –5 років.

9. Стартова ціна лота ( у розмірі стартової річної орендної плати — 5% від нормативної грошової оцінки) – 534,27грн. (П’ятсот тридцять чотири грн. 27 коп.)

10. Гарантійний внесок для прийняття участі в земельних торгах 26,71грн. (Двадцять шість грн. 71 коп.)

11. Крок земельних торгів по даному лоту – 2,67 грн. (Дві грн. 67 коп.)

12. Після закінчення договору оренди землі, укладеного на підставі земельних торгів щодо набуття права оренди земельної ділянки, за умови закінчення будівництва нежитлового майна та оформлення права власності на нього, орендар має право укласти договір оренди земельної ділянки на новий термін, розмір орендної плати при цьому визначається із ураху-ванням результатів земельних торгів (відсоток від нормативної грошової оцінки визначаєть-ся у відповідності до розміру річної орендної плати, запропонованого переможцем торгів), діючих на момент укладання такого договору, а також має право звернутись до міської ради щодо продажу земельної ділянки, у разі, якщо земельна ділянка підлягає продажу.

13. Сплатити пайову участь (внесок) до місцевого бюджету для забезпечення ство-рення і розвитку інфраструктури населеного пункту.

14. Після завершення будівництва здійснити благоустрій прилеглої території.

15. Приступати до користування земельною ділянкою після укладення договору орен-ди та його державної реєстрації.

_______________________________________________

Додаток 8

до рішення Вознесенської

міської ради

від______2017 № ______

Умови

продажу права оренди земельної ділянки, що розташована за адресою:

м. Вознесенськ, вул. Центральна, 6/252/д

1. Місцезнаходження ділянки: м. Вознесенськ, вул. Центральна, 6/252/д

2. Площа: 0,0010 га.

3. Кадастровий номер –4810200000:11:034:0242.

4. Напрямок використання: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

5. Обов’язкові умови використання земельної ділянки:

1) дотримання вимог та обмежень, зазначених у висновках погоджувальних організацій;

2) протягом дії договору оренди земельної ділянки побудувати об’єкт нерухомого майна.

6. Умови відведення: оренда –0,0010га.

7. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 10 685,42грн. (Десять тисяч шістсот вісімдесят п’ять грн. 42 коп.)

8. Термін оренди –5 років.

9. Стартова ціна лота ( у розмірі стартової річної орендної плати — 5% від нормативної грошової оцінки) – 534,27грн. (П’ятсот тридцять чотири грн. 27 коп.)

10. Гарантійний внесок для прийняття участі в земельних торгах 26,71грн. (Двадцять шість грн. 71 коп.)

11. Крок земельних торгів по даному лоту – 2,67 грн. (Дві грн. 67 коп.)

12. Після закінчення договору оренди землі, укладеного на підставі земельних торгів щодо набуття права оренди земельної ділянки, за умови закінчення будівництва нежитлового майна та оформлення права власності на нього, орендар має право укласти договір оренди земельної ділянки на новий термін, розмір орендної плати при цьому визначається із ураху-ванням результатів земельних торгів (відсоток від нормативної грошової оцінки визначаєть-ся у відповідності до розміру річної орендної плати, запропонованого переможцем торгів), діючих на момент укладання такого договору, а також має право звернутись до міської ради щодо продажу земельної ділянки, у разі, якщо земельна ділянка підлягає продажу.

13. Сплатити пайову участь (внесок) до місцевого бюджету для забезпечення ство-рення і розвитку інфраструктури населеного пункту.

14. Після завершення будівництва здійснити благоустрій прилеглої території.

15. Приступати до користування земельною ділянкою після укладення договору орен-ди та його державної реєстрації.

_______________________________________________

Додаток 9

до рішення Вознесенської

міської ради

від______2017 № ______

Умови

продажу права оренди земельної ділянки, що розташована за адресою:

м. Вознесенськ, вул. Центральна, 6/46-1

1. Місцезнаходження ділянки: м. Вознесенськ, вул. Центральна, 6/46-1

2. Площа: 0,0019 га.

3. Кадастровий номер –4810200000:11:034:0266.

4. Напрямок використання: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

5. Обов’язкові умови використання земельної ділянки:

1) дотримання вимог та обмежень, зазначених у висновках погоджувальних організацій;

2) протягом дії договору оренди земельної ділянки побудувати об’єкт нерухомого майна.

6. Умови відведення: оренда –0,0019га.

7. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 20 302,30грн. (Двадцять тисяч три-ста дві грн. 30 коп.)

8. Термін оренди –5 років.

9. Стартова ціна лота ( у розмірі стартової річної орендної плати — 5% від нормативної грошової оцінки) – 1 015,12грн. (Одна тисяча п’ятнадцять грн. 12 коп.)

10. Гарантійний внесок для прийняття участі в земельних торгах 50,76грн. (П’ятдесят грн. 76 коп.)

11. Крок земельних торгів по даному лоту – 5,08 грн. (П’ять грн. 08 коп.)

12. Після закінчення договору оренди землі, укладеного на підставі земельних торгів щодо набуття права оренди земельної ділянки, за умови закінчення будівництва нежитлового майна та оформлення права власності на нього, орендар має право укласти договір оренди земельної ділянки на новий термін, розмір орендної плати при цьому визначається із ураху-ванням результатів земельних торгів (відсоток від нормативної грошової оцінки визначаєть-ся у відповідності до розміру річної орендної плати, запропонованого переможцем торгів), діючих на момент укладання такого договору, а також має право звернутись до міської ради щодо продажу земельної ділянки, у разі, якщо земельна ділянка підлягає продажу.

13. Сплатити пайову участь (внесок) до місцевого бюджету для забезпечення ство-рення і розвитку інфраструктури населеного пункту.

14. Після завершення будівництва здійснити благоустрій прилеглої території.

15. Приступати до користування земельною ділянкою після укладення договору орен-ди та його державної реєстрації.

_______________________________________________

Додаток 10

до рішення Вознесенської

міської ради

від______2017 № ______

Умови

продажу права оренди земельної ділянки, що розташована за адресою:

м. Вознесенськ, вул. Центральна, 6/46-2

1. Місцезнаходження ділянки: м. Вознесенськ, вул. Центральна, 6/46-2

2. Площа: 0,0021 га.

3. Кадастровий номер –4810200000:11:034:0265.

4. Напрямок використання: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

5. Обов’язкові умови використання земельної ділянки:

1) дотримання вимог та обмежень, зазначених у висновках погоджувальних організацій;

2) протягом дії договору оренди земельної ділянки побудувати об’єкт нерухомого майна.

6. Умови відведення: оренда –0,0021га.

7. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 22 439,39грн. (Двадцять дві тисячі чотириста тридцять дев’ять грн. 39 коп.)

8. Термін оренди –5 років.

9. Стартова ціна лота ( у розмірі стартової річної орендної плати — 5% від нормативної грошової оцінки) – 1 121,97грн. (Одна тисяча сто двадцять одна грн. 97 коп.)

10. Гарантійний внесок для прийняття участі в земельних торгах 56,10грн. (П’ятдесят шість грн. 10 коп.)

11. Крок земельних торгів по даному лоту – 5,61 грн. (П’ять грн. 61 коп.)

12. Після закінчення договору оренди землі, укладеного на підставі земельних торгів щодо набуття права оренди земельної ділянки, за умови закінчення будівництва нежитлового майна та оформлення права власності на нього, орендар має право укласти договір оренди земельної ділянки на новий термін, розмір орендної плати при цьому визначається із ураху-ванням результатів земельних торгів (відсоток від нормативної грошової оцінки визначаєть-ся у відповідності до розміру річної орендної плати, запропонованого переможцем торгів), діючих на момент укладання такого договору, а також має право звернутись до міської ради щодо продажу земельної ділянки, у разі, якщо земельна ділянка підлягає продажу.

13. Сплатити пайову участь (внесок) до місцевого бюджету для забезпечення ство-рення і розвитку інфраструктури населеного пункту.

14. Після завершення будівництва здійснити благоустрій прилеглої території.

15. Приступати до користування земельною ділянкою після укладення договору орен-ди та його державної реєстрації.

_______________________________________________

Додаток 11

до рішення Вознесенської

міської ради

від______2017 № ______

Умови

продажу права оренди земельної ділянки, що розташована за адресою:

м. Вознесенськ, вул. Піщана, 73/а

1. Місцезнаходження ділянки: м. Вознесенськ, вул. Піщана, 73/а

2. Площа: 0,0036 га.

3. Кадастровий номер –4810200000:09:003:0026.

4. Напрямок використання: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

5. Обов’язкові умови використання земельної ділянки:

1) дотримання вимог та обмежень, зазначених у висновках погоджувальних організацій;

2) протягом дії договору оренди земельної ділянки побудувати об’єкт нерухомого майна.

6. Умови відведення: оренда –0,0036га.

7. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 9 190,38грн. (Дев’ять тисяч сто дев’яносто грн. 38 коп.)

8. Термін оренди –5 років.

9. Стартова ціна лота ( у розмірі стартової річної орендної плати — 5% від нормативної грошової оцінки) – 459,52грн. (Чотириста п’ятдесят дев’ять грн. 52 коп.)

10. Гарантійний внесок для прийняття участі в земельних торгах 22,98грн. (Двадцять дві грн. 98 коп.)

11. Крок земельних торгів по даному лоту – 2,30 грн. (Дві грн. 30 коп.)

12. Після закінчення договору оренди землі, укладеного на підставі земельних торгів щодо набуття права оренди земельної ділянки, за умови закінчення будівництва нежитлового майна та оформлення права власності на нього, орендар має право укласти договір оренди земельної ділянки на новий термін, розмір орендної плати при цьому визначається із ураху-ванням результатів земельних торгів (відсоток від нормативної грошової оцінки визначаєть-ся у відповідності до розміру річної орендної плати, запропонованого переможцем торгів), діючих на момент укладання такого договору, а також має право звернутись до міської ради щодо продажу земельної ділянки, у разі, якщо земельна ділянка підлягає продажу.

13. Сплатити пайову участь (внесок) до місцевого бюджету для забезпечення ство-рення і розвитку інфраструктури населеного пункту.

14. Після завершення будівництва здійснити благоустрій прилеглої території.

15. Приступати до користування земельною ділянкою після укладення договору орен-ди та його державної реєстрації.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.